• Mobility 4 - Poland
    • Mobility 4 - Poland

    • 20.09.2021 11:27
    • Erasmus nigdy się nie kończy… Kolejny etap projektu Erasmus+ Home za nami. W dniach od 13 do 17 września gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Włoch, Hiszpanii, Czech i Portugalii, którzy mogli obserwować szereg zajęć otwartych z j. angielskiego, matematyki, geografii i j. niemieckiego prowadzonych przez naszych pedagogów.

     Wspólnie odbyliśmy szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnej metody zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego. Fachowe szkolenia i warsztat przeprowadziła dla nas pani dyrektor ZSO nr 1 w Gdańsku - Małgorzata Solowska.

     Wiedza i umiejętności, które zdobyliśmy w trakcie spotkań, wzbogaciły nasz warsztat dydaktyczny, natomiast wspólne wycieczki i rozmowy dały możliwość poznania różnych kultur.
     Dziękujemy za razem spędzony czas, który był dla nas bardzo wartościowy. Jak zwykle z niecierpliwością wyczekujemy kolejnego spotkania z naszymi partnerami

    • więcej
    • On-line Mobility 3 Italy
    • On-line Mobility 3 Italy

    • 13.06.2021 22:06
    • Europa nie ma barier!!! Udowodniliśmy to podczas wirtualnej wizyty we Włoszech... 

     W dniach 10-14 maja uczniowie klas 6 i 7 wzięli udział w kolejnym etapie projektu Erasmus+ Home, którego partnerami są nauczyciele i uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech oraz oczywiście uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. W ciągu tych kilku wspaniałych dni zwiedziliśmy południową część Włoch, odbyliśmy wycieczkę po szkole w miasteczku Gravina in Puglia, wzięliśmy udział w zajęciach kulinarnych oraz artystycznych.Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z naszymi partnerami i dziękujmy za wspaniałą przygodę.

    • więcej
    • Mobility 2 Portugalia
    • Mobility 2 Portugalia

    • 05.03.2020 21:31
    • Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie Erasmus plus podczas pobytu w Portugalii podnoszą swoje kompetencje językowe, poznają historię, geografię i kulturę tego kraju. Codziennie uczestniczą w warsztatach na temat mulikulturalizmu wymieniając doświadczenia z uczniami ze szkół z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Czech.
    • więcej
    • Projekt Erasmus+
    • Projekt Erasmus+

    • 05.03.2020 21:14
    • Projekt „HOME” ma za swój podstawowy cel stworzenie międzynarodowej sieci między uczniami, nauczycielami i uczestniczącymi szkołami, aby zainicjować zmiany w kierunku bardziej nowoczesnej i międzynarodowej edukacji szkolnej, podnosząc umiejętności kadry szkolnej i jakość nauczania i uczenia się.
    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie