• Oferta poradni w okresie epidemii.
    Z uwagi na epidemię Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży pracuje w
    zmienionej formie. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz pracowników
    badania i terapie zostają zawieszone do odwołania, konsultacje i rozmowy z rodzicami i innymi
    osobami przeprowadzane są telefonicznie lub e-mailowo.
    Z dyżurującymi pracownikami poradni można kontaktować się telefonicznie, e-mailowo:
    • Chełmża - 56 6756727, e-mail: sekretariat@poradnia-chelmza.pl
    • Filia w Dobrzejewicach – 609 461 548,
    e-mail: sekretariat.dobrzejewice@ poradnia-chelmza.pl
    • Oddział w Grębocinie – 603 187 637,
    e-mail: sekretariat.grebocin@ poradnia-chelmza.pl
    • Oddział w Złejwsi Wielkiej -56 5767771,
    e-mail: sekretariat.zlawies@ poradnia-chelmza.pl
    • Oddział w Małej Nieszawce - 661 539 996,
    e-mail: sekretariat.zlawies@ poradnia-chelmza.pl
    Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
    • Dla rodziców:
    • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
    • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania
    o zdrowie swoje i innych,
    • trudności edukacyjnych,
    • trudności wychowawczych
    • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną
    sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
    • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie
    pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
    • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
    • konsultacje logopedyczne.
    • Dla nauczycieli:
    • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
    • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w
    domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
    • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
    • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
    • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
    • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną
    nauką w domu i ocenianiem,
    • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji
    społecznej.
    3.Dla uczniów:
    • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
    • dbania o zdrowie psychiczne,
    • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w
    systemie zdalnym,
    • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
    • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną
    sytuacją epidemiologiczną,

    • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
    • uświadamiania cyber zagrożeń i sposobów reagowania na nie,
    • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
    • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.
    Dokumenty można kierować pocztą, na e-mail lub złożyć w skrzynce podawczej, znajdującej
    się w poradni. Druki do pobrania na stronie poradni (www.poradnia HYPERLINK
    "http://www.poradniachelmza.pl/"- HYPERLINK "http://www.poradniachelmza.pl/"chelmza.pl).
    Specjaliści skontaktują się z zainteresowanymi, by omówić dalsze postępowanie.

    Oferta_poradni_w_okresie_epidemii_..pdf

    Oferta_poradni_w_okresie_epidemii_..odt

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie