• REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY
    ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

    ROZDZIAŁ I
    POSTANOWIENIA OGÓLNE

    § 1.

    Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r.
    poz. 1148 z późniejszymi zmianami).

    § 2.

    Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

    § 3.
    1. Terenem działania Rady Rodziców jest teren szkoły.
    2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają
    uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

    ROZDZIAŁ II
    CELE RADY RODZICÓW

    Rada Rodziców zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół
    rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:
    1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną,
    Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu
    doskonalenia statutowej działalności szkoły.
    2. Organizowanie rożnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania
    i opieki w szkole i środowisku.
    3. Prezentowanie wobec Dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców
    we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
    4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach wychowawczo – opiekuńczych
    rodziny i szkoły w życiu dziecka.

    ROZDZIAŁ III

    ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

    § 5.

    1. Prezydium Rady Rodziców w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu jego powołania
    przedstawia propozycję regulaminu swojej działalności Radzie Rodziców.
    2. Rada Rodziców ma 7 dni na zgłoszenie uwag na piśmie do propozycji Regulaminu, o którym mowa w
    pkt. 1.
    3. Uchwała zatwierdzająca regulamin winna być podjęta podczas głosowania jawnego w terminie 3 dni
    roboczych od złożenia uwag opisanych w pkt. 2.
    § 6.

    1. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie
    programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie
    może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
    § 7.

    1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo –
    profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
    skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
    2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
    porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – pedagogicznego, program
    ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkoła.
    3. Program wychowawczo – profilaktyczny ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu
    uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

    § 8.

    1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
    2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
    wychowania szkoły.

    § 9.

    1. Prezydium Rady Rodziców na wniosek Dyrektora może wyrazić pisemną opinię o pracy nauczyciela
    przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
    2. Prezydium Rady Rodziców powinno przestawić swoje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
    wniosku o sporządzenie opinii.

    § 10.

    1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez Dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów
    na terenie szkoły jednolitego stroju.

    2. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły
    jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
    3. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem szkoły określa sytuację, w których przebywanie
    ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na
    szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

    § 11.

    1. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez
    stowarzyszenie lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
    rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
    2. Rada Rodziców może występować z wnioskiem do Dyrektora szkoły o podjęcie działalności opisanej
    w pkt. 1.

    § 12.

    Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

    § 13.

    Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

    § 14.

    Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
    wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie
    organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2002r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć
    dydaktyczno – wychowawczych.

    § 15.

    Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
    stanowisko Dyrektora.

    ROZDZIAŁ IV

    TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

    § 16.

    Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
    1. Wyboru do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
    szkolnym w głosowaniu tajnym.
    2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców
    uczniów danego oddziału.
    3. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

    4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
    przeprowadza wychowawca oddziału.
    5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
    6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali
    największą liczbę głosów.
    7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę
    głosowania.
    8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po
    podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.
    9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

    § 17.
    Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
    1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym
    zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
    2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej lub osoba delegowana
    przez radę oddziałową wybrana na pierwszym zebraniu rodziców.
    3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
    4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują przez oddanie swojego głosu na
    odpowiednich kartach do glosowania.
    5. Zadania Dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:
     przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
     przeprowadzanie glosowania,
     policzenie głosów i podanie wyników glosowania.
    6. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
    7. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą
    liczbę głosów.
    8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze
    Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
    9. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

    ROZDZIAŁ V
    Struktura Rady Rodziców

    § 18.

    1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele z Rad Oddziałowych, wybranych przez zebranie
    rodziców uczniów danego oddziału, z prawem głosu dla przewodniczącego Rady Oddziałowej (w
    przypadku nieobecności przewodniczącego prawo głosu ma zastępca lub skarbnik).
    2. Jedna osoba może łączyć stanowisko przewodniczącego Rady Oddziałowej i przedstawiciela Rady
    Oddziałowej w Radzie Rodziców.
    3. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
     Przewodniczący,
     Zastępca przewodniczącego,

     Skarbnik
     Skarbnik przedszkola,
     Sekretarz.
    4. Kadencja Prezydium trwa rok i kończy się z dniem 31.09.2021r.
    5. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu
    przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
    6. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie
    wyborów uzupełniających.
    7. Organem kontrolującym Radę Rodziców i jego Prezydium jest Komisja Rewizyjna składająca się z
    trzech członków wybranych spośród członków Rady Rodziców, zwykłą większością głosów podczas
    pierwszego posiedzenia Rady Rodziców. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej i jej
    kompetencje określa § 29 Regulaminu.

    ROZDZIAŁ VI
    Zasady działania Rady Rodziców

    § 19

    1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku
    szkolnego.
    2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera Dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania
    Przewodniczącego Rady Rodziców.
    3. Kolejne zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez
    niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 Rad Oddziałowych lub Dyrektora
    szkoły.
    4. Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony
    członek Prezydium Rady Rodziców.
    5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady Rodziców
    oraz Dyrektora szkoły, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
    zebrania poprzez portal Librus, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni robocze przed
    terminem zebrania.
    6. Radę Rodziców zwołuje się nie rzadziej niż 3 razu w roku szkolnym.
    7. W zebraniach Rady Rodziców, z głosem doradczym, może brać udział Dyrektor szkoły, na
    zaproszenie Rady Rodziców.
    8. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne
    osoby do udziału w zebraniach.
    9. Rada Rodziców może wśród swych członków wybierać i powoływać Zespoły Robocze (zwane dalej
    „Zespoły”), które szczegółowo będą zajmować się jednym zagadnieniem z pracy Rady Rodziców.

    § 20.

    1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej zadań i
    kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
    2019r. 1148 z późn. Zmianami), Statut Szkoły oraz regulamin Rady Rodziców.

    2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów uczestniczących w zebraniu. Przez
    zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o
    jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące”.
    3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
    4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
    5. Każdy oddział klasowy posiada jeden głos podczas głosowania uchwał Rady Rodziców.
    6. Uchwały Rady Rodziców mogę być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu
    jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności.
    § 21.
    1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
    2. Protokół zebrania Rady Rodziców jak i Zespołów powinien zawierać:
    a. Numer, datę i miejsce zebrania,
    b. Listę osób obecnych podczas zebrania
    c. Zatwierdzony porządek obrad,
    d. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
    e. Przebieg obrad,
    f. Streszczenie wystąpień oraz wnioski,
    g. Treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
    h. Podpis przewodniczącego i protokolanta.
    3. Protokoły z zebrań Rady Rodziców i Zespołów numerowane są w ramach roku szkolnego.
    4. Treść uchwał spisuje się w całości do księgi protokołów.
    5. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców i Zespołów mają upoważnieni przez Dyrektora
    szkoły pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.
    6. Przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców i Zespołów uzgadnia się z Dyrektorem szkoły.
    7. Przyjęte przez Radę Rodziców i Komisję poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego
    zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
    8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
    9. Protokolantem jest sekretarz Rady Rodziców. W razie nieobecności sekretarza na zebraniu
    przewodniczący wyznacza osobę do pełnienia roli protokolanta na danym zebraniu Rady Rodziców.
    10. Protokoły z zebrań Zespołów powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację Rady
    Rodziców.

    ROZDZIAŁ VII

    Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

    § 22.

    1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
    źródeł.
    2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
    3. Fundusze, o których mowa w ust.1, są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady
    Rodziców (odrębny dla szkoły i dla przedszkola).

    4. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym
    rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez minimum
    dwóch członków Prezydium Rady Rodziców.
    5. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców ustala Rada Rodziców na początku każdego
    roku szkolnego.
    6. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim
    pierwszym posiedzeniu i przedstawia Radzie do zatwierdzenia.
    7. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    8. Funkcję Księgowego Rady Rodziców pełni Skarbnik lub inny członek Rady jeśli w pisemnym
    oświadczeniu przyjmie na siebie taki obowiązek.
    9. Jeśli wśród członków Rady Rodziców nie ma osoby, która posiada niezbędną wiedze i praktykę w
    zakresie prowadzenia księgowości Ray Rodziców, to Rada może powierzyć prowadzenie rozliczeń
    osobie spoza Rady lub podmiotowi zewnętrznemu.
    § 23.

    1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone szczególności na:
    a. Nagrody dla uczniów
    Środki z funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie nagród dla uczniów. Nie jest
    możliwe uzależnienie dopłaty od wcześniejszych wpłat na Radę Rodziców.
    b. Okolicznościowe upominki dla uczniów
    Środki z funduszu mogą być przeznaczone na okolicznościowe upominki dla uczniów, takie
    jak Dzień Dziecka, itp..
    c. Imprezy szkolne
    d. Ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne
    Takie przeznaczenie środków nie może uchylać (zastępować, odkładać, rozpraszać)
    obowiązku samorządowego w zakresie zapewnienia w szkole warunków organizacyjnych,
    standardowo przyjętych dla szkół w samorządzie.
    Zakup ponadstandardowych elementów jest dopuszczalny, o ile łącznie zostaną spełnione
    następujące warunki:
     Planowane zakupy ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców nie zastępują
    niezbędnych wydatków na ten cel zapewnianych przez organ prowadzący,
     Zapis o takich zakupach znajduje się w regulaminie działalności Rady (zasady
    wydatkowania),
     Zakup nie powoduje dodatkowych zobowiązań finansowych dla szkoły (eliminując
    sytuację zawarcia przez szkołę zobowiązań bez potwierdzonego źródła ich
    sfinansowania).

    e. Inne (związane ze wspieraniem działalności statutowej)
    Rada Rodziców w przypadku zaistnienia wątpliwości prawnych w zakresie stosowania
    obowiązujących przepisów prawa, nie uregulowanych Regulaminem Rady Rodziców może
    przeznaczyć środki finansowe na opłacenie zapytania skierowanego do radców prawnych,
    czy w związku z wnioskiem o interpretację podatkową. W przypadku opisanym powyżej
    Rada Rodziców powinna uwzględniać zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego
    gospodarowania środkami społecznymi.

    2. Fundusze Rady Rodziców nie mogą być przeznaczone na bieżącą działalność szkoły, za którą
    odpowiada organ prowadzący. W szczególności nie mogą być przeznaczone na:
    a. Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
    warunków nauki, wychowania i opieki,
    b. Zapewnienie warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
    pracy dl uczniów objętych kształceniem specjalnym,
    c. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
    d. Zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi
    organizacyjnej szkoły lub placówki,
    e. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do podstawowej realizacji
    programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych, przeprowadzenia
    egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
    f. Cele nie związane z potrzebami uczniów.
    § 24

    1. Środki pieniężne Rady Rodziców są zbierane, gromadzone i wydatkowane zgodnie z instrukcją
    obsługi finansów i dokumentów Rady Rodziców

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie