• Konkurs Biblioteczny - 11.2022

   • KONKURS BIBLIOTECZNY

    „OKŁADKA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

     

    CELE:

    • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wyobraźni dzieci;
    • zachęcanie do poznawania dzieł literackich;
    • aktywizacja dzieci i osób dorosłych.
    • promocja czytelnictwa.

     

    ORGANIZATOR KONKURSU

    Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Osieku nad Wisłą i Szkolną Biblioteką Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.

    Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs : Anna Rosołowska, Anita Majewska, Milena Popławska

    REGULAMIN KONKURSU:

    1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.
    2. Tematem pracy jest wykonanie okładki książki – znanej i lubianej lub wymyślonej przez dziecko wraz z nadanym tytułem.
    3. Technika wykonania prac jest dowolna.
    4. Prace powinny być wykonane samodzielnie, przy niewielkim wsparciu rodzica.
    5. Każda praca musi zawierać zgodę na udział dziecka w konkursie i metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy. Informacje te rodzic umieszcza z tyłu pracy.
    6. Format prac: A4.

     

    1. Pracę należy wykonać i dostarczyć do 25 listopada 2022 roku na adres:

                                       Przedszkole Samorządowe

                                           w Osieku nad Wisłą

                                                 ul. Wiślana 4

                                          87-125 Osiek nad Wisłą

    1. Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
    2. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie:
    •  Marzena Stanczewska – Wojciechowska – bibliotekarz Gminnej Biblioteki w Osieku nad Wisłą
    • Katarzyna Maksel – Żytko – nauczyciel, bibliotekarz Zespołu Szkół w Osieku  nad Wisłą
    •  Anna Rosołowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny
    • Anita Majewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
    • Milena Popławska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny
    1. Kryteria oceny:
    2. estetyka wykonania prac,
    3. oryginalność, pomysłowość,
    4. zgodność pracy z tematem,
    5. samodzielność w wykonaniu pracy,
    6. walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

     

    1.  Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 29 listopada 2022 r.

     KONKURS BIBLIOTECZNY

     „OKŁADKA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

      

     CELE:

    2. rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wyobraźni dzieci;
    3. zachęcanie do poznawania dzieł literackich;
    4. aktywizacja dzieci i osób dorosłych.
    5. promocja czytelnictwa.
    6.  

     ORGANIZATOR KONKURSU

     Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Osieku nad Wisłą i Szkolną Biblioteką Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.

     Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs : Anna Rosołowska, Anita Majewska, Milena Popławska

     REGULAMIN KONKURSU:

    7. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.
    8. Tematem pracy jest wykonanie okładki książki – znanej i lubianej lub wymyślonej przez dziecko wraz z nadanym tytułem.
    9. Technika wykonania prac jest dowolna.
    10. Prace powinny być wykonane samodzielnie, przy niewielkim wsparciu rodzica.
    11. Każda praca musi zawierać zgodę na udział dziecka w konkursie i metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy. Informacje te rodzic umieszcza z tyłu pracy.
    12. Format prac: A4.
    13.  

    14. Pracę należy wykonać i dostarczyć do 25 listopada 2022 roku na adres:
    15.                                    Przedszkole Samorządowe

                                            w Osieku nad Wisłą

                                                  ul. Wiślana 4

                                           87-125 Osiek nad Wisłą

    16. Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
    17. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie:
    18.  Marzena Stanczewska – Wojciechowska – bibliotekarz Gminnej Biblioteki w Osieku nad Wisłą
    19. Katarzyna Maksel – Żytko – nauczyciel, bibliotekarz Zespołu Szkół w Osieku  nad Wisłą
    20.  Anna Rosołowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny
    21. Anita Majewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
    22. Milena Popławska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny
    23. Kryteria oceny:
    24. estetyka wykonania prac,
    25. oryginalność, pomysłowość,
    26. zgodność pracy z tematem,
    27. samodzielność w wykonaniu pracy,
    28. walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
    29.  

    30.  Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 29 listopada 2022 r.
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie