• REGULAMIN

    SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MJR H. SUCHARSKIEGO

    W OSIEKU N/ WISŁĄ

    Zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Włocławskiej zatwierdzonym przez Księdza
    Biskupa Henryka Muszyńskiego, w dniu 22.06.1990 r., dyrektor Caritas na wniosek dyrektora
    Szkoły powołuje Szkolne Koło Caritas jako jednostkę wewnętrzną Caritas.
    Podstawą prawną powołania i funkcjonowania Szkolnego Koła Caritas jest § 21 i § 22
    Statutu Caritas Diecezji Włocławskiej oraz art. 25 ust. 3 Konstytucji, art. 53 Konstytucji, art.
    1 Konkordatu oraz art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2020
    r. poz. 910 ze zm.).
    Szkolne Koło Caritas powstaje celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb
    jego członków oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia i kieruje się niniejszym
    regulaminem.

    Rozdział I

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Szkolne Koło Caritas, zwane dalej Kołem, zostaje powołane przez Caritas
    diecezjalną (zwaną dalej Caritas) reprezentowaną przez dyrektora Caritas na wniosek
    dyrektora szkoły lub innej placówki edukacyjnej. Wzór wniosku w Załączniku nr 1
    do niniejszego Regulaminu. Dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia działalności Koła
    jest akt powołania Szkolnego Koła Caritas wydany przez Caritas Diecezji Włocławskiej.
    Zakres działalności Koła konsultowany jest z dyrektorem Szkoły.
    2. Koło jest jednostką wewnętrzną Caritas Diecezji Włocławskiej, w ramach szkoły,
    włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą
    i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Członkami Koła mogą być uczniowie
    i pracownicy szkoły.
    3. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Kościelny wyznaczony
    przez dyrektora Caritas, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem
    Kościoła Katolickiego oraz włącza się w pracę formacyjną członków Koła.
    4. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekę nad Kołem sprawuje
    Opiekun Koła, którego powołuje i odwołuje dyrektor Caritas w konsultacji z dyrektorem
    szkoły. Opiekun Koła czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna Regulaminem Koła.
    Koło może być wspierane przez nauczycieli za zgodą dyrektora Szkoły i dyrektora Caritas
    5. Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla kościelnej
    instytucji charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana z misją

    i działalnością Caritas oraz realizowana pod kierunkiem Caritas, która koordynuje prace Koła
    poprzez Opiekuna Koła i kościelnego Asystenta Kościelnego.

    6. Caritas zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
    w formie pisemnej z członkami Koła (w przypadku osób poniżej 13 roku życia z opiekunem
    prawnym dziecka, a między 13 a 18 rokiem życia za zgodą jego opiekunów prawnych), jak
    również z Opiekunem Koła.
      

    Rozdział II
     CEL, ZADANIA, ŚRODKI

     
    1. Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno
    być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość
    czy rasę. Są to w szczególności:
    a. coraz większe zrozumienie, pogłębienie i szerzenie nauki Jezusa Chrystusa
    przede wszystkim o miłosierdziu Bożym;
    b. uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy, potrzeb i krzewienie ducha
    czynnej miłości bliźniego;
    c. rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza
    pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej;
    d. troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji
    do niesienia pomocy innym;
    e. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu,
    sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
    f. stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas
    oraz inne własne działania podejmowane na rzecz pomocy ludziom starszym,
    chorym, poszkodowanym przez sytuacje losowe;
    g. współdziałanie z innymi organizacjami prowadzącymi działalność
    charytatywną i opiekuńczą (w szczególności z parafiami);
    h. współdziałanie ze szkołą w celach pożytku publicznego.
    2. Zadania, o których mowa w ust.1, Koło realizuje wykorzystując właściwe swemu
    celowi środki:
    a. środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie
    sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje,
    pielgrzymki itp.;
    b. spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki,
    dyskusje, kursy, szkolenia itp.;

    c. imprezy kulturalne, charytatywne, poezja, śpiew, akademie, wieczornice,
    przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi
    gośćmi itp.;
    d. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny i inne wydarzenia;

    e. wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kroniki oraz narzędzia
    multimedialne i internetowe;
    f. udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas
    za zgodą dyrektora Caritas lub na terenie szkoły za zgodą dyrektora Szkoły;
    g. włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych,
    opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób
    potrzebujących (szczególnie pozostających w domach);
    h. biblioteczka literatury religijnej, materiałów instruktażowych Caritas itp.;
    3. Działania Koła wpisują się w wolontariat szkolny zgodnie z wytycznymi prawa
    oświatowego.
      

    Rozdział III

     CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

     
    1. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła jako
    kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie
    obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
    2. Każdy członek Koła ma prawo:
    a. uczestniczyć w życiu i działalności Koła;
    b. wpływać na jego kształt;
    c. posiadać legitymację;
    d. posiadać identyfikator podczas realizowania zadań Koła;
    e. otrzymać zaświadczenie o świadczonych działaniach wolontariackich;
    f. uczestniczyć w szkoleniach i wyjazdach dobrowolnie organizowanych
    przez Caritas.

    3. Członkowie Koła mają obowiązek:
    a. uczestniczyć w pracach i zebraniach Koła;
    b. żyć zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
    c. dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które
    powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa, słowo, czyn;
    d. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Parafii, Szkoły, Koła;
    e. troszczyć się o rozwój Koła.

    4. Opiekun Koła przyjmuje członka Koła na wniosek ubiegającego się. Kandydat składa
    Deklarację Członka Czynnego, który w przypadku kandydatów poniżej 18. roku życia
    powinien być opatrzony zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór deklaracji
    znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

    5. W działalność Koła mogą włączać się za zgodą Opiekuna Koła uczniowie
    niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub spoza szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.
    Taka osoba nie może jednak być formalnym członkiem Koła. Sympatycy Koła
    powinni co najmniej szanować katolicki charakteru Koła, zasady wiary i moralności
    Kościoła Katolickiego.
    6. Członkostwo w Kole ustaje przez:
    a. ukończenie lub zmianę szkoły;
    b. dobrowolne wystąpienie;
    c. skreślenie przez Opiekuna Koła w przypadku naruszenia niniejszego
    regulaminu.
     

    Rozdział IV

    WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

     

    1. W zakresie misji, celów i podejmowanych zadań Koło podlega bezpośrednio Caritas
    jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go
    oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
    2. W zakresie organizacji pracy, czasu, miejsca i formalności Koło stosuje się
    odpowiednio do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły.
    3. Opiekun Koła koordynuje pracami Koła.
    4. Do zadań Opiekuna Koła należy:
    a. planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym,
    uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
    b. czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji
    i nawiązywanie współpracy w działalności zewnętrznej;
    c. ustalanie terminu zebrań Koła;
    d. przyjmowanie i, w razie konieczności, usuwanie członków, sympatyków Koła
    lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami Koła;
    e. stały kontakt z Caritas i dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających
    uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
    f. proponowanie Caritas zmian w regulaminie Koła;
    g. decydowanie o wydatkach na działalność związaną z funkcjonowaniem Koła
    w porozumieniu z Caritas Diecezjalną i kontrola działalności po ich
    uzgodnieniu z Caritas Diecezji;

    h. przedstawianie dyrektorowi Szkoły i dyrektorowi Caritas sprawozdania
    merytorycznego i finansowego z rocznej działalności w ramach Koła do dnia
    31 stycznia każdego roku.

    5. Opiekun Koła wraz z członkami wybiera Przewodniczącego
    oraz Wiceprzewodniczącego spośród członków Koła.
    6. Opiekun Koła może wyznaczyć spośród członków Koła Skarbnika, do którego
    obowiązków należy:
    a. zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi wraz z zestawieniem;
    b. składanie kwartalnego sprawozdania Opiekunowi Koła.
    7. Dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów wewnątrz Koła
    mogą być powoływane sekcje. Może to być podział ze względu na wiek,
    zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (sekcja formacyjna, kulturalna,
    artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza,
    wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).
      

    Rozdział V
    ŚRODKI MATERIALNE

    1. Uzyskane w ramach działań Koła środki materialne Caritas przeznacza na działalność
    charytatywno-opiekuńczą.
    2. Wyposażenie Koła np. identyfikatory, koszulki, puszki stanowią własność Caritas i są
    użyczane członkom Koła.
    3. Szkolne Koło Caritas nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności
    finansowych.
    4. Wszystkie fundusze pozyskane w ramach działań zainicjowanych przez Caritas są
    majątkiem Caritas i winny być przekazane Caritas lub zadysponowane zgodnie
    z odrębnymi ustaleniami.
    5. W razie nie spożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, dyrektor Caritas,
    przeznaczy je na cele pokrewne, uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

    Rozdział VI

    PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

     
    1. Świętem patronalnym Koła jest Niedziela Miłosierdzia Bożego (I niedziela
    po Wielkanocy).
    2. Świętem wolontariuszy jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia).
    3. Koło może wybrać swojego Patrona spośród Świętych lub Błogosławionych, najlepiej
    tych, którzy szczególnie podejmowali dzieła miłosierdzia i ustanowić Święto Koła
    w dniu liturgicznego jego wspomnienia.
    4. Koło ma prawo posługiwać się zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas wyłącznie
    podczas pełnienia swoich zadań. Wykorzystanie znaku poza tą działalnością wymaga

    każdorazowej zgody dyrektora Caritas. Znak Caritas składa się z symbolu
    przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi
    promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża
    oraz napisu CARITAS stylizowanego na symbol serca, znajdującego się w centralnej
    części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis

    CARITAS. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi
    narożnikami. Wszystkie elementy logo są jednokolorowe.


    Rozdział VII
    PRZEPISY KOŃCOWE

    1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby będące członkami Koła. W przypadku
    świadomego naruszenia regulaminu przez członka Koła, Opiekun Koła może udzielić
    upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła.
    2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie
    przez dyrektora Caritas po konsultacji z dyrektorem Szkoły.
    3. Rozwiązanie Koła wymaga formy pisemnej. Rozwiązanie Koła może nastąpić
    na wniosek dyrektora Caritas, dyrektora Szkoły, Opiekuna Koła lub z innej ważnej
    przyczyny formalnej.
    4. Dyrektor Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność szkodzi Caritas
    lub narusza dobre imię Kościoła.
    5. Kwestie sporne dotyczące działalności Koła rozstrzygane będą w pierwszej kolejności
    polubownie pomiędzy Caritas i Szkołą.
    6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności Koła odbywa się zgodnie
    z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

    • REGULAMIN

     SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MJR H. SUCHARSKIEGO

     W OSIEKU N/ WISŁĄ

     Zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Włocławskiej zatwierdzonym przez Księdza
     Biskupa Henryka Muszyńskiego, w dniu 22.06.1990 r., dyrektor Caritas na wniosek dyrektora
     Szkoły powołuje Szkolne Koło Caritas jako jednostkę wewnętrzną Caritas.
     Podstawą prawną powołania i funkcjonowania Szkolnego Koła Caritas jest § 21 i § 22
     Statutu Caritas Diecezji Włocławskiej oraz art. 25 ust. 3 Konstytucji, art. 53 Konstytucji, art.
     1 Konkordatu oraz art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. z 2020
     r. poz. 910 ze zm.).
     Szkolne Koło Caritas powstaje celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb
     jego członków oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia i kieruje się niniejszym
     regulaminem.

     Rozdział I

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Szkolne Koło Caritas, zwane dalej Kołem, zostaje powołane przez Caritas
     diecezjalną (zwaną dalej Caritas) reprezentowaną przez dyrektora Caritas na wniosek
     dyrektora szkoły lub innej placówki edukacyjnej. Wzór wniosku w Załączniku nr 1
     do niniejszego Regulaminu. Dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia działalności Koła
     jest akt powołania Szkolnego Koła Caritas wydany przez Caritas Diecezji Włocławskiej.
     Zakres działalności Koła konsultowany jest z dyrektorem Szkoły.
     2. Koło jest jednostką wewnętrzną Caritas Diecezji Włocławskiej, w ramach szkoły,
     włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą
     i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Członkami Koła mogą być uczniowie
     i pracownicy szkoły.
     3. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Kościelny wyznaczony
     przez dyrektora Caritas, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem
     Kościoła Katolickiego oraz włącza się w pracę formacyjną członków Koła.
     4. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekę nad Kołem sprawuje
     Opiekun Koła, którego powołuje i odwołuje dyrektor Caritas w konsultacji z dyrektorem
     szkoły. Opiekun Koła czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna Regulaminem Koła.
     Koło może być wspierane przez nauczycieli za zgodą dyrektora Szkoły i dyrektora Caritas
     5. Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla kościelnej
     instytucji charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana z misją

     i działalnością Caritas oraz realizowana pod kierunkiem Caritas, która koordynuje prace Koła
     poprzez Opiekuna Koła i kościelnego Asystenta Kościelnego.

     6. Caritas zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
     w formie pisemnej z członkami Koła (w przypadku osób poniżej 13 roku życia z opiekunem
     prawnym dziecka, a między 13 a 18 rokiem życia za zgodą jego opiekunów prawnych), jak
     również z Opiekunem Koła.
       

     Rozdział II
      CEL, ZADANIA, ŚRODKI

      
     1. Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno
     być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość
     czy rasę. Są to w szczególności:
     a. coraz większe zrozumienie, pogłębienie i szerzenie nauki Jezusa Chrystusa
     przede wszystkim o miłosierdziu Bożym;
     b. uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy, potrzeb i krzewienie ducha
     czynnej miłości bliźniego;
     c. rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza
     pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej;
     d. troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji
     do niesienia pomocy innym;
     e. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu,
     sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
     f. stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas
     oraz inne własne działania podejmowane na rzecz pomocy ludziom starszym,
     chorym, poszkodowanym przez sytuacje losowe;
     g. współdziałanie z innymi organizacjami prowadzącymi działalność
     charytatywną i opiekuńczą (w szczególności z parafiami);
     h. współdziałanie ze szkołą w celach pożytku publicznego.
     2. Zadania, o których mowa w ust.1, Koło realizuje wykorzystując właściwe swemu
     celowi środki:
     a. środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie
     sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje,
     pielgrzymki itp.;
     b. spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki,
     dyskusje, kursy, szkolenia itp.;

     c. imprezy kulturalne, charytatywne, poezja, śpiew, akademie, wieczornice,
     przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi
     gośćmi itp.;
     d. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny i inne wydarzenia;

     e. wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kroniki oraz narzędzia
     multimedialne i internetowe;
     f. udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas
     za zgodą dyrektora Caritas lub na terenie szkoły za zgodą dyrektora Szkoły;
     g. włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych,
     opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób
     potrzebujących (szczególnie pozostających w domach);
     h. biblioteczka literatury religijnej, materiałów instruktażowych Caritas itp.;
     3. Działania Koła wpisują się w wolontariat szkolny zgodnie z wytycznymi prawa
     oświatowego.
       

     Rozdział III

      CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

      
     1. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła jako
     kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie
     obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
     2. Każdy członek Koła ma prawo:
     a. uczestniczyć w życiu i działalności Koła;
     b. wpływać na jego kształt;
     c. posiadać legitymację;
     d. posiadać identyfikator podczas realizowania zadań Koła;
     e. otrzymać zaświadczenie o świadczonych działaniach wolontariackich;
     f. uczestniczyć w szkoleniach i wyjazdach dobrowolnie organizowanych
     przez Caritas.

     3. Członkowie Koła mają obowiązek:
     a. uczestniczyć w pracach i zebraniach Koła;
     b. żyć zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
     c. dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które
     powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa, słowo, czyn;
     d. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Parafii, Szkoły, Koła;
     e. troszczyć się o rozwój Koła.

     4. Opiekun Koła przyjmuje członka Koła na wniosek ubiegającego się. Kandydat składa
     Deklarację Członka Czynnego, który w przypadku kandydatów poniżej 18. roku życia
     powinien być opatrzony zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór deklaracji
     znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

     5. W działalność Koła mogą włączać się za zgodą Opiekuna Koła uczniowie
     niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub spoza szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.
     Taka osoba nie może jednak być formalnym członkiem Koła. Sympatycy Koła
     powinni co najmniej szanować katolicki charakteru Koła, zasady wiary i moralności
     Kościoła Katolickiego.
     6. Członkostwo w Kole ustaje przez:
     a. ukończenie lub zmianę szkoły;
     b. dobrowolne wystąpienie;
     c. skreślenie przez Opiekuna Koła w przypadku naruszenia niniejszego
     regulaminu.
      

     Rozdział IV

     WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

      

     1. W zakresie misji, celów i podejmowanych zadań Koło podlega bezpośrednio Caritas
     jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go
     oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
     2. W zakresie organizacji pracy, czasu, miejsca i formalności Koło stosuje się
     odpowiednio do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły.
     3. Opiekun Koła koordynuje pracami Koła.
     4. Do zadań Opiekuna Koła należy:
     a. planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym,
     uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
     b. czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji
     i nawiązywanie współpracy w działalności zewnętrznej;
     c. ustalanie terminu zebrań Koła;
     d. przyjmowanie i, w razie konieczności, usuwanie członków, sympatyków Koła
     lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami Koła;
     e. stały kontakt z Caritas i dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających
     uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
     f. proponowanie Caritas zmian w regulaminie Koła;
     g. decydowanie o wydatkach na działalność związaną z funkcjonowaniem Koła
     w porozumieniu z Caritas Diecezjalną i kontrola działalności po ich
     uzgodnieniu z Caritas Diecezji;

     h. przedstawianie dyrektorowi Szkoły i dyrektorowi Caritas sprawozdania
     merytorycznego i finansowego z rocznej działalności w ramach Koła do dnia
     31 stycznia każdego roku.

     5. Opiekun Koła wraz z członkami wybiera Przewodniczącego
     oraz Wiceprzewodniczącego spośród członków Koła.
     6. Opiekun Koła może wyznaczyć spośród członków Koła Skarbnika, do którego
     obowiązków należy:
     a. zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi wraz z zestawieniem;
     b. składanie kwartalnego sprawozdania Opiekunowi Koła.
     7. Dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów wewnątrz Koła
     mogą być powoływane sekcje. Może to być podział ze względu na wiek,
     zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (sekcja formacyjna, kulturalna,
     artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza,
     wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).
       

     Rozdział V
     ŚRODKI MATERIALNE

     1. Uzyskane w ramach działań Koła środki materialne Caritas przeznacza na działalność
     charytatywno-opiekuńczą.
     2. Wyposażenie Koła np. identyfikatory, koszulki, puszki stanowią własność Caritas i są
     użyczane członkom Koła.
     3. Szkolne Koło Caritas nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności
     finansowych.
     4. Wszystkie fundusze pozyskane w ramach działań zainicjowanych przez Caritas są
     majątkiem Caritas i winny być przekazane Caritas lub zadysponowane zgodnie
     z odrębnymi ustaleniami.
     5. W razie nie spożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, dyrektor Caritas,
     przeznaczy je na cele pokrewne, uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

     Rozdział VI

     PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

      
     1. Świętem patronalnym Koła jest Niedziela Miłosierdzia Bożego (I niedziela
     po Wielkanocy).
     2. Świętem wolontariuszy jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia).
     3. Koło może wybrać swojego Patrona spośród Świętych lub Błogosławionych, najlepiej
     tych, którzy szczególnie podejmowali dzieła miłosierdzia i ustanowić Święto Koła
     w dniu liturgicznego jego wspomnienia.
     4. Koło ma prawo posługiwać się zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas wyłącznie
     podczas pełnienia swoich zadań. Wykorzystanie znaku poza tą działalnością wymaga

     każdorazowej zgody dyrektora Caritas. Znak Caritas składa się z symbolu
     przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi
     promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża
     oraz napisu CARITAS stylizowanego na symbol serca, znajdującego się w centralnej
     części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis

     CARITAS. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi
     narożnikami. Wszystkie elementy logo są jednokolorowe.


     Rozdział VII
     PRZEPISY KOŃCOWE

     1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby będące członkami Koła. W przypadku
     świadomego naruszenia regulaminu przez członka Koła, Opiekun Koła może udzielić
     upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła.
     2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie
     przez dyrektora Caritas po konsultacji z dyrektorem Szkoły.
     3. Rozwiązanie Koła wymaga formy pisemnej. Rozwiązanie Koła może nastąpić
     na wniosek dyrektora Caritas, dyrektora Szkoły, Opiekuna Koła lub z innej ważnej
     przyczyny formalnej.
     4. Dyrektor Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność szkodzi Caritas
     lub narusza dobre imię Kościoła.
     5. Kwestie sporne dotyczące działalności Koła rozstrzygane będą w pierwszej kolejności
     polubownie pomiędzy Caritas i Szkołą.
     6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach działalności Koła odbywa się zgodnie
     z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie