• POWER- Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


      • PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


      • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

        

       https://www.frse.org.pl/program/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/

       Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

       Głów­nym celem pro­jek­tów dofi­nan­so­wa­nych w ramach PO WER Edu­ka­cja szkolna reali­zo­wa­nych na zasa­dach Era­smus+ jest roz­wi­ja­nie poten­cjału osób oraz insty­tu­cji poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na ponadna­ro­do­wej mobil­no­ści.

       W ramach pro­jek­tów uczest­nicy otrzy­mają dofi­nan­so­wa­nie, na udział w różnych for­mach wspar­cia, które są zgodne z zasa­dami pro­gramu Era­smus+:

       Jednym z nich jest dzia­łal­ność dydak­tyczna (teaching assi­gn­met)- mobilność edukacyjna kadry : są to dzia­ła­nia pozwa­la­jące nauczy­cie­lom na pro­wa­dze­nie zajęć dydak­tycz­nych w szko­łach part­ner­skich.  

      • POWER w Naszej Szkole

      • Po raz pierwszy w historii szkoły Zespół Szkół im. Mjr H. Sucharskiego będzie realizował projekt unijny. Szkoła w Osieku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich z programu POWER- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z zasadach programu Erasmus+. „Otwartość i integracja”

       Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli szkoły, włączenie nowoczesnych metod nauczania do pracy z uczniami, rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi partnerami o podobnym profilu kształcenia oraz promocja integracji, tolerancji i wielokulturowości.

       Dofinansowanie projektu z UE wynosi:135 053,79 PLN

       Długość trwania projektu: 15.09.2018-14.09.2010 rok (24 miesiące)

       Główna metoda realizacji założonych celów: udział nauczycieli z naszej szkoły w zagranicznych szkoleniach i kursach. Zaplanowanych jest 11 mobilności do następujących krajów: Malta, Zjednoczone Królestwo, Irlandia oraz Włochy.

      • PierwszaMobilność

      • W terminie 15-28.10.2018r. odbyłam szkolenie językowe na Malcie. Mieszkałam w szkole językowej ,,Sprachcaffe'' w miejscowości St. Julians. Codziennie do południa uczestniczyłam w zajęciach w dwunastoosobowej grupie na poziomie B2, a po południu na poziomie C1. Obie grupy były wielokulturowe, byłam jedynym Polakiem w tychże grupach. Szkolenie zagraniczne stworzyło możliwość porozumiewania się tylko w języku angielskim nie tylko w podczas szkolenia, ale przez cały pobyt. Poznałam wiele ciekawych ludzi, zwyczaje z różnych części świata. Mieszkanie dzieliłam z dziewczyną z Chin oraz Niemiec, a w pokoju mieszkałam z Japonką.  Pobyt za granicą umożliwił mi zwiedzanie Malty, a także malowniczych wysp takich jak Gozo i Comino.
       Bardzo cieszę się, że dzięki funduszom unijnym programu ,,POWER- MOBILNOŚĆ KADRY'' miałam okazję przeżyć edukacyjną wspaniałą przygodę, szkoła wierzy, że uda się ponownie zorganizować wyjazdy szkoleniowe, gdyż z pewnością będzie na nie aplikować.
       Anna Stence