• 13. - 19. maj

  • Poniedziałek13. 05.
  • I DANIE: Zupa ogórkowa z ziemniakami , (wywar mięsno – warzywny ,śmietana ,
   świeża natka pietruszki)


   II DANIE: Makaron z twarogiem i boczkiem świeżym
  • Wtorek14. 05.
  • brak danych
  • Środa15. 05.
  • brak danych
  • Czwartek16. 05.
  • brak danych
  • Piątek17. 05.
  • brak danych
  • Sobota18. 05.
  • Nieczynna
  • Niedziela19. 05.
  • Nieczynna
 • Wpłaty za obiady w szkole przyjmujemy na konto:

  Bank Spółdzielczy 80 9491 0003 0020 0010 0319 0001

  W tytule przelewu proszę napisać: imię i nazwisko ucznia, klasa ,opłata za obiady, miesiąc (np. Jan Kowalski, kl.5c, opłata za obiady, 01.2022r.) Wpłaty za posiłki prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

  Koszt jednego obiadu w szkole - 5 zł

  Koszt obiadów za miesiąc MAJ wynosi 70,00 zł

   

   

 • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

  w Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego

  w Osieku nad Wisłą

   

   

  §1

  Postanowienia ogólne

  1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

  2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.

  3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych.

  4. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

  5. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.

  6. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w ust. 5.

   

  §2

  Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

  Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą wnoszący opłaty indywidualnie,

  2. nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą wnoszący opłaty indywidualnie.

   

  §3

  Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

  1. Stołówka szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe – nie ma możliwości kupowania tylko jednego z dań.

  2. Podstawą do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie pisemnej deklaracji, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły. Nie ma możliwości kupowania pojedynczych obiadów.

  3. Rodzic ma prawo do rezygnacji z korzystania przez dziecko z obiadów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej przez dziennik elektroniczny Librus.

   

  §4

  Wydawanie posiłków

  1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.

  2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  3. Posiłki wydawane są według harmonogramu wywieszonego na tablicy informacyjnej obok stołówki.

  4. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie.

  5. Uczniowie będący po zakończeniu zajęć mogą korzystać z obiadów poza wyznaczonymi swoimi przerwami, jednakże muszą poczekać na wolne miejsca w stołówce.

  6. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz publikowany na stronach internetowych szkoły: zsosieknadwisla.pl

  7. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.

   

  §5

  Odpłatność za obiady

  1. Opłaty za obiady można dokonywać wyłącznie na konto Banku Spółdzielczego:

  80 9491 0003 0020 0010 0319 0001 do dnia 10 każdego miesiąca w szkole, do 15 każdego miesiąca w przedszkolu. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia/nauczyciela/pracownika, klasę).

  1. Rodzic/opiekun prawny, który z ważnych przyczyn nie może w obowiązującym terminie uiścić opłaty za obiady powinien zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o wydłużenie lub zmianę terminu płatności do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów.

  2. W przypadku nieuregulowania odpłatności za obiady za wyjątkiem pkt.2, uczeń nie będzie mógł korzystać ze stołówki w miesiącu, którego dotyczyła opłata.

  3. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.

  4. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez pracowników administracji i obsługi kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.

  5. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez nauczycieli kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników stołówki i koszt utrzymania stołówki.

  6. Opłaty za korzystanie z posiłku mogą zostać zmienione w trakcie roku szkolnego.

   

  § 6

  Odwołanie obiadów i zwroty

  1. Nieobecność dziecka na obiadach winni zgłaszać rodzice/opiekunowie prawni u intendenta.

  2. Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 13.00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność, osobiście lub telefonicznie pod nr (56) 678 - 65-29 wewn. 102, przez dziennik elektroniczny lub e-mailem na adres intendent@zsosieknadwisla.pl

  Przy zgłaszaniu odwołania należy podać imię i nazwisko ucznia/ nauczyciela/ pracownika i datę nieobecności.

  1. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadów, odwołanie obiadu zgłasza rodzic lub uczeń.

  2. Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu: choroby ucznia, udziału w wycieczce lub innych przyczyn losowych.

  3. Należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (wskazany jest wcześniejszy kontakt z pracownikiem szkoły w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

  4. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

  5. Po zakończeniu roku szkolnego nadpłaty z obiadów w stołówce szkolnej Szkoła przekaże na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/nauczyciela/pracownika.

   

  § 7

  Zasady zachowania w stołówce szkolnej

  1. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.

  2. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

  3. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.

  4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia Intendenta Szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

   

  § 8

  Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

  1. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,

  2. kulturalnego spożywania posiłków,

  3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,

  4. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,

  5. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

   

  § 9

  Zabrania się na stołówce szkolnej:

  1. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,

  2. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,

  3. popychania, szarpania, biegania,

  4. niszczenia mienia stołówki,

  5. korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.

   

  § 10

  W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

   

  § 11

  Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

   

  § 12

   

   

   

  Regulamin obowiązuje od 13.02.2023 r.

   

   

  Deklaracja korzystania ze stołówki 2023/2024 Szanowni Państwo, poniżej zamieszczam link do deklaracji na rok 2023/2024

  Deklarację korzystania ze stołówki należy przesłać w dwóch egzemplarzach do 07.09.2023r. na konto sekretariatu lub intendentki poprzez dziennik elektroniczny Obiady będą wydawane od wtorku 11 września 2023r.

  Deklaracja_korzystania_z_obiadow.pdf

   

  PROSIMY O PODPISANIE OBU DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DEKLARACJI:

  - DEKLARACJA

  -RODO

  DOKUMENTY MOŻNA WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: intendent@zsosieknadwisla.pl

   

  Realizacja_obowiazku_informacyjnego_w_zwiazku_z_organizacja_stolowki.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie