• Projekt edukacyjny

   Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

    


   O projekcie

   Projekt edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO wspiera
   szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w
   edukacji. 
   SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców
   i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między
   korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi
   poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie
   na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 
   Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo,
   które wyodrębniono na podstawie badań naukowych i wielu lat doświadczeń.
   Patrz poniżej na stronie -> materiał wideo.
   Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:
   – dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i
   bieżące wsparcie w jego realizacji;
   – udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już w
   październiku 2021r.
   – bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu
   materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności
   relacji osobistych;

   – możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach
   tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
   – wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
   – dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo
   umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
   – certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.
   Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki
   realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny
   2021/2022, tj. pkt.4.
   (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane
   potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia
   psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej
   pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy,
   wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
   Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych
   oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-
   komunikacyjne).

    

   Korzyści płynące z grania w gry   ----> patrz ikonografika

   Negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych   ----> patrz ikonografika

   Jak nie uzależnić się od grania w gry   ----> patrz ikonografika

    

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie