• PSYCHOLOG – Krystyna Borowska

  • Godziny dostępności dla rodziców (jeśli jest to możliwe, to proszę o wcześniejsze umownie się przez Librus):

   poniedziałek: 9.45-10.45,

   wtorek 7.45-8.45, 11.35-12.35,

   czwartek 7.45-8.45, 11.35-12.35, 

   piątek 10.40-12.40, 13.35-14.35 

 • Kto może się zgłosić?

  1. Uczeń, gdy:
  • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
  • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
  • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
  1. Rodzic, gdy:
  • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
  • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
  1. Nauczyciel, gdy:
  • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
  • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

   

  Czasopisma dla rodziców: Newsweek Extra Psychologia Dziecka i Psychologia Nastolatka, Wysokie Obcasy Psychologia, Małe Charaktery


  Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”  Janusz Korczak

 • Pomoc dla dzieci i rodziców: 

  1. STOP Depresji – stopdepresji.pl  Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA tel.: 22 484 88 01  e-mail: porady@stopdepresji.pl

  2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – niebieskalinia.pl 800 120 002 infolinia czynna całą dobę e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info SKYPE dostępy dla osób głuchych i niedosłyszących w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00

  3. Monar – www.monar.org Leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Pomoc dla osób żyjącym z HIV i chorym na AIDS oraz osób bezdomnych, w tym samotnych matek z dziećmi. 574 734 814 INFOLINIA czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00

  4. Konsultacje dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki – pomaranczowalinia.pl  801 140 068 infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00 e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl

  5. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – fdds.pl   116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godzinach 12:00 – 2:00 e-mail: poradniadws@fdds.pl

  6. Instytut Psychologii Zdrowia – psychologia.edu.pl 801 889 880 telefon zaufania dla osób uzależnionych od komputera i Internetu i ich bliskich (czynny codziennie w godzinach 17:00 – 22:00) Poradnia Psychologiczna oferująca porady za pośrednictwem poczty e-mail

  7. Fundacji Nagle Sami – naglesami.org.pl  800 108 108 bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00 e-mail: info@naglesami.org.pl

  8. Rzecznika Praw Dziecka – brpd.gov.pl 800 12 12 12 bezpłatny numer zaufania dla dzieci i młodzieży czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 20:00 e-mail: rpd@brpd.gov.pl 

   

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie