• Karty pracy na rok szkolny 2021/2022

    wszystkie pakiety wydane są przez wydawnictwo NOWA ERA

    Pszczółki:
    Dzieci urodzone w 2018 roku:
    "Ciekawa zabawa dla 3-latka", ZESTAW DLA DZIECKA - Agnieszka Jarząbek, Michalina Latko, rok
    wydania 2021;
    Dzieci urodzone w 2017 roku:
    "Ciekawa zabawa dla 4-latka" (Żółty), Magdalena Ledwoń, rok wydania 2021
    Słoneczka:
    Dzieci urodzone w 2018 roku:
    "Ciekawa zabawa dla 3-latka", Agnieszka Jarząbek, Michalina Latko, rok wydania 2021;
    Motylki:
    Dzieci urodzone w 2017 roku:
    "Ciekawa zabawa dla 4-latka" (żólty), Magdalena Ledwoń, rok wydania 2021
    Mróweczki:
    Dzieci urodzone w 2016 roku:
    "Ciekawa zabawa dla pięciolatka w grupie mieszanej z czterolatkami" (zielony), rok wydania 2021
    Dzieci urodzone w 2017 roku:
    "Ciekawa zabawa dla czterolatka w grupie mieszanej z pięciolatkami" (zielony) , Anna Kucharczyk,
    Karolina Rozpędek, Justyna Perłowska, Edyta Kurek, Agnieszka Kowalska, Aneta Lewandowska,
    Barbara Bryk, rok wydania 2021


    Żabki i Gwiazdeczki:
    Dzieci urodzone w 2015 roku:
    "Ciekawa zabawa dla 6-latka" (niebieski), Dorota Kucharska, Anna Kucharczyk, Beata Pietrusiewicz,
    Aleksandra Sochacka, Magdalena Klimek, Kamila Jakubowska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Paulina
    Janiszek, Edyta Kurek, Justyna Wójcik, Barbara Bryk, rok wydania 2021;
    Gumisie:
    Dzieci urodzone w 2015 roku:
    6-latki: "Ciekawa zabawa dla 6-latka" (niebieski), Dorota Kucharska, Anna Kucharczyk, Beata

    Pietrusiewicz, Aleksandra Sochacka, Magdalena Klimek, Kamila Jakubowska, Agata Kacprzak-
    Kołakowska, Paulina Janiszek, Edyta Kurek, Justyna Wójcik, Barbara Bryk, rok wydania 2021;

    Dzieci urodzone w 2016 roku:
    5-latki: "Ciekawa zabawa dla pięciolatka w grupie mieszanej z sześciolatkami" (niebieski), Dorota
    Kucharska, Anna Kucharczyk, Beata Pietrusiewicz, Aleksandra Sochacka, Magdalena Klimek, Kamila
    Jakubowska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Paulina Janiszek, Edyta Kurek, Justyna Wójcik, Barbara
    Bryk, rok wydania 2021;


    Biedronki:
    Dzieci urodzone w 2016 roku:
    "Ciekawa zabawa dla pięciolatka" (zielony), Anna Kucharczyk, Karolina Rozpędek, Justyna Perłowska,
    Edyta Kurek, Agnieszka Kowalska, Aneta Lewandowska, Barbara Bryk, rok wydania 2021

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie