• Wolontariat

    • Regulamin 2021/2022

    •  

      

                                                                   „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

     Jan Paweł II

      

     REGULAMIN  SZKOLNEGO

     KOŁA WOLONTARIATU

     W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

     NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      

      

     Podstawa prawna:

     • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

      

     • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.

      

     WSTĘP:

      Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując

     otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć 

     dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Dzieci i młodzież w wieku dorastania

     potrzebują pozytywnych wzorców i możliwości samorealizacji, a ponieważ dysponują ogromnym

     potencjałem pomysłów i energii wystarczy wskazać im właściwą drogę działań, którą może być

     działalność wolontaryjna tj.: pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną,

     chorym czy poszkodowanym oraz innym osobom potrzebującym wsparcia. Uczniowie często

     kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcąc nieść pomoc, służąc tak

     potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla

     konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i

     budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy

     spędzania czasu wolnego.

     Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich

     osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

     Ukierunkowana jest ona na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne.

     Program zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych:

     1. poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i

       przy współpracy instytucji i organizacji;

     1. na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez

     wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych (młodzieżowe programy wsparcia

     młodzieżowego).

      Bardzo ważne jest stwarzanie możliwości kształcenia młodych ludzi z zakresu funkcjonowania

     organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie po to, aby lepiej mogli angażować się w różnego

     rodzaju przedsięwzięcia społeczne. Program jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej

     oraz grona pedagogicznego.

     Oferta skierowana jest do osób chcących „pracować” we wszystkich obszarach życia społecznego,

     a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, ekologii, edukacji, sportu oraz niesienia

     pierwszej pomocy.

      

     Szkolny Wolontariat „Wolontariusze z pasją i pomocną dłonią.”

     Głównym celem programu jest wolontarystyczna aktywizacja młodzieży z naszej szkółe podstawowej oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne.

     Koło ma rozwijać działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej i społeczności uczniowskiej. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja ze środowiskami defaworyzowanymi (np. osób niepełnosprawnych itp.).

      SW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

     W ramach podejmowanych działań innowacyjnych wolontariusze będą angażować się w pomoc uczniom z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w ZS w Osieku nad Wisłą oraz w pomoc osobom potrzebującym z Gminy Obrowo.

      

     Postanowienia ogólne

     1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących,

     wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

     2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może

     być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

     3) Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

     4) Koło Szkolnego Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły

     pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-

     opiekuńczo –wychowawczą prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe

     jak również pozarządowe.

     5) Opiekę nad Kołem sprawują: wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły nauczyciele, którzy czuwają

     nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekunowie Koła zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła,a także są łącznikami między uczniami a Dyrekcją Szkoły.

      

     Ogólne cele i założenia Szkolnego Wolontariatu:

     • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
     • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
     • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
     • prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
     • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
     • promowanie życia bez uzależnień.

      

      

      

     W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą:

     • opiekunowie- nauczyciele: Krystyna Ziółkowska, Anna Stencel, Monika Hildebrandt, Anna Brzozowska;
     • Rada Wolontariatu – wybrana spośród członków ( 3 osoby);
     • lider Koła (wybrany spośród uczniów);
     • członkowie Koła – uczniowie szkoły.

     Opiekunowie, Rada wolontariatu i lider kierują poczynaniami Koła, reprezentują na zewnątrz oraz

     współpracują z Instytucjami lokalnymi i władzami samorządowymi.

     W Kole mogą powstawać podgrupy i sekcje, w zależności od zainteresowań uczniów, ich uzdolnień i pasji, a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej oraz w zależności od przynależności do innej organizacji, np. Caritas, ZHP, PCK.

      

     Planowane efekty działań SW:

     • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
     • tworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
     • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
     • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;
     • zapobieganie patologii społecznej;
     • poznanie struktur działania sektora pozarządowego.

      

     Poprzez różne działąnia uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy

     wolontariusza, rozwiną zdolności interpersonalne, nauczą się współpracy, pokonają negatywne

     emocje, podejmą kreatywne działania na rzecz osób potrzebujących oraz zdobędą potrzebną

     motywację do dalszej pracy charytatywnej i w wolontariacie.

      Wiedza z zakresu działalności wolontaryjnej, opiekuńczej, podstaw pierwszej pomocy i oświaty

     zdrowotnej, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka pozwolą na przygotowanie

     do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia,

     umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

     Uczniowie nabędą takie umiejętności społeczne, które zainspirują ich do podejmowania własnych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych i chorych, będą dostrzegać ich potrzeby, szukać możliwości zaradzenia im oraz odczuwać empatię w relacjach z nimi.

     Doświadczą satysfakcji z niesienia pomocy innym, co zmotywuje ich do kontynuowania

     wolontariatu w dalszym życiu.

      

     Cele szczegółowe działania

                 Uczniowie w oparciu o zasady wolontariatu będą dobrowolnie i świadomie angażować się w pracę na rzecz innych. Podczas realizowanych działań nabędą umiejętność współdziałania w pracy zespołowej, poczują satysfakcję z niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym, zdobędą uznanie ze strony innych, podwyższy się ich samoocena, nabędą umiejętności interpersonalne, zdobędą nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie związane z niesieniem pierwszej pomocy, pomocy humanitarnej, oświaty zdrowotnej, będą dostrzegać potrzeby innych.

     Wolontariat w znacznym stopniu przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju emocjonalnego i

     społecznego oraz przyczyni się do pożytecznego spędzenia czasu wolnego i satysfakcji ze spełnienia się w życiu, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi.

      

     Cele i zadania wolontariatu:

     1. Poszerzenie wiedzy na temat wolontariatu i nabywanie nowych umiejętności i wiedzy.

     2. Propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,

     3. Rozbudzanie troski i kształtowanie postawy empatycznej poprzez wyrabianie poczucia

     odpowiedzialności za własne i innych zdrowie oraz życie.

     4. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, nabywanie umiejętności interpersonalnych

     i organizatorskich,

     5. Promowanie zdrowego stylu życia ( nabywanie nawyku dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych ludzi).

     6. Promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów - zaangażowanie ludzi młodych do czynnej,

     dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym - zapoznanie z ideą wolontariatu.

     7. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy na pomoc dla uczniów i rodzin potrzebującym.

     8. Zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz nauczanie

     pierwszej pomocy uczniów klas młodszych.

     9. Udział w zajęciach warsztatowych przygotowujących do pracy lub opieki nad osobą niepełnosprawną .

     10. Organizowanie spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym i udział w imprezach integracyjnych organizowanych dla uczniów niepełnosprawnych.

     11. Przygotowywanie potrzebnych środków i materiałów informacyjnych.

     12. Planowanie aktywnych form spędzania czasu.

     13. Zachęcanie do pracy na rzecz osób potrzebujących

     14. Rozwijanie empatii oraz rozwój sfery emocjonalnej i społecznej

     15. Kształtowanie umiejętności planowania pracy i realizowania jej poszczególnych etapów oraz uczenie wytrwałego dążenia do celu.

     16. Dbanie o estetykę i dokładność wykonanych prac.

     17. Przeniesienie pozytywnych doświadczeń w środowisko rodzinne.

     18. Tworzenie przyjaznego środowiska dla wolontariatu poprzez promowanie działalności w środowisku lokalnym.

     19. Stała współpraca i włączanie się w akcje charytatywne prowadzone przez inne organizacje

     ( Fundację Barwy Pomocy, PCK, Caritas, ZHP).

     20. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprezach szkolnych, różnego typu i różnym charakterze poprzez współpracę z Samorządem Szkolnym.

     21. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

     22. Współpraca z lokalnymi instytucjami i jednostkami samorządowymi.

      

     Wolontariat, Wolontariusz – prawa i obowiązki

     Prawa wolontariusza:

     1. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła

     po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w

     wolontariacie.

     2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń , z minimum poprawnym zachowaniem,

     nie mający problemów w nauce, który pragnie służyć pomocą potrzebującym.

     3. W przypadku wystąpienia zagrożenia oceną nieodpowiednią chociażby z 1 przedmiotu lub negatywnego zachowania działalność wolontariusza zostanie zawieszona do czasu poprawy.

     4. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków i regulaminu - działalność

     wolontariusza może zostać zawieszona.

     5. W związku z zawieszeniem uczeń nie może zmienić organizacji zajmującej się wolontariatem.

     6. Wpis dotyczący zawieszenia musi zostać zapisany w rubryce uwagi w Karcie Wolontariusza.

     7. Działalność w Kole opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

     8. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.

     9. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o

     innych, nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

     10. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

     11.Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Wolontariatu.

     12. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

     13. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę (wpis w Karcie aktywności).

     14. Każdy ma prawo przystąpić do Koła, jak i z niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej

     opiekunów Szkolnego Wolontariatu.

      

     Obowiązki wolontariusza:

     1. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.

     2. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne propozycje

     i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności oraz doświadczenie.

     3. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców

     lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

     4. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Aktywności Wolontariusza.

     5. Godziny pracy rozliczne w Karcie Aktywności Wolontariatu będą rozliczane wg listy akcji

     przedstawionej przez każdą z organizacji (PCK, Caritas, ZHP) i Samorząd Szkolny, która może być modyfikowana w zależności od potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

     6. Wpis do Karty Aktywności z jednej akcji nie może przekraczać 4 godzin.

     7. Wolontariusz, aby uzyskać punkty za działalność na rzecz drugiego człowieka i wpis na

     świadectwie powinien przepracować w  roku szkolnym minimum 20 godzin.

     8. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach i pracach SW (może do 3 razy otrzymać ustne upomnienie od opiekunów SW, a jeśli to nie przyniesie efektów -będze wykluczony z członka SW).

     9. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków, lojalni i uczciwi wobec

     organizatorów i organizacji, dla której pracują oraz zachowują dyskrecję w sprawach prywatnych

     podopiecznych.

     10. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią promować ideę wolontariatu,

     zachowywać się kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

     11. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też

     nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji,

     ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoja pracę.

     12. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SW takie, jak:

     a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

     b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

     c) zasada troski o los słabszych;

     d) zasada równości;

     e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

      

     Cechy wolontariusza:

     – dużo optymizmu i chęć do działania;

     – motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;

     – umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;

     – odwaga, empatia i otwartość;

     – odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;

     – kultura osobista.

      

     Kodeks etyczny wolontariusza:

     1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

     2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

     3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

     4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje

     uzasadnienie.

     5. Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i

     frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

     6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.

     7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

     8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją,

     wykonując to,czego się od Ciebie oczekuje.

     9. Być osobą, na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się

     zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

     10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest

     mało skuteczny.

      

     Zadania koordynatora:

     1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje

     Wolontariat Szkolny.

     2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.

     3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

     4. Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.

     5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od ich wkładu pracy.

     6. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia.

     7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

      

     Obszary działania

     Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i

     środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

     1. na terenie szkoły i na rzecz szkoły:

     • organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym (szkoła

             podstawowa i przedszkole)

     • współpraca ze zespołem nauczycieli uczniów niepełnosprawnych polegająca na pomocy

     przy dzieciach niepełnosprawnych w sali i podczas organizowania dla nich

     imprez okolicznościowych i integracyjnych,

     • współpraca z organizacjami  Fundacja Barwy Pomocy, PCK, Caritas, ZHP polegająca na udziale w akcjach charytatywnych na rzecz pomocy potrzebującym, nauczaniu młodszych kolegów i koleżanek zasad zdrowego stylu życia, udzielania pierwszej pomocy, profilaktyce uzależnień,
     • współpraca z Samorządem Szkolnym poprzez włączanie się w organizację różnych imprez

     szkolnych i organizowanie pomocy.

     2.  poza terenem szkoły - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji.

      

     Plan pracy Szkolnego Wolontariatu:

     System rekrutacji:

     – wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu,

     informujących o działalności SW oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);

     – informacje dotyczące wolontariatu na tablicy szkolnej;

     – zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Wolontariacie podczas rozmów prowadzonych

     przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;

     – w trakcie roku szkolnego- rozmowy zaangażowanych wolontariuszy z przyjaciółmi, znajomymi,

     zachęcanie do pracy na rzecz innych;

     – lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu;

     – lekcje religii poświęcone miłości bliźniego;

     – wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego, na którym przedstawione zostaną podstawowe

     informacje.

      

     Spotkania cykliczne, mające na celu:

     – pogłębienie motywacji;

     – organizację działań;

     – tworzenie projektów;

     – uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego;

     – monitorowanie działalności wolontariuszy;

     – wymianę doświadczeń;

     – szkolenie podstawowe, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontarystycznej, prawa i obowiązki wolontariuszy oraz motywacja do pracy.

     Celem szkolenia jest zapoznanie wolontariuszy z organizacją SW jako całością, tak, aby czuli się za nią odpowiedzialni. Na spotkaniach szkoleniowych gromadzone są także kwestionariusze osoboweo. W zależności od potrzeb związanych z charakterem podejmowanych przez wolontariuszy prac organizowane są na terenie szkoły szkolenia z zakresu idei wolontariatu oraz zaplanowanych akcji.

      

     Nagradzanie wolontariuszy.

      Formy nagradzania:

     • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
     • Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
     • Pochwała Dyrektora Szkoły.
     • List gratulacyjny do rodziców.
     • Nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych wolontariuszy.
     • Uczniowie klas VIII otrzymują wpis na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty , które są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól średnich.
     • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę zachowania oraz uzyskać ocenę cząstkową z przedmiotu pokrewnego.

      

     Sposoby ewaluacji:

     Ewaluacja polegać będzie na odpowiedzeniu na następujące pytania:

     • Czy wolontariusz zna zasady i ideę działania wolontariatu?
     • Czy realizowany plan przyniósł zakładane efekty i czy nie należy wprowadzić zmian w trakcie jego realizacji (po I semestrze)?
     • Czy wolontariusz rozumie potrzebę działania na rzecz dobra innych i wspólnego?
     • Czy wolontariusz nabył wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy i opieki nad osobą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie?
     • Czy wolontariusze aktywnie włączali się w pomocy potrzebującym i niepełnosprawnym?

     Na koniec zostaną sporządzone:

     • ankieta wśród uczniów,
     • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu z Kart Pracy Wolontariuszy,
     • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze.

      

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie