• Wolontariat

    • Regulamin 2020/2021

    • Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

     Jan Paweł II

      

     REGULAMIN  SZKOLNEGO

     KOŁA   WOLONTARIATU

     W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

     NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     Szkolne Koło Wolontariatu ustanowiło własny regulamin.

      

     I. Postanowienia ogólne

     1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

     2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

     3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

     4. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

     II. Struktura

     1. Członkami Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła .

     2. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel, który wyrazi chęć zaangażowania się  w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

     3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

     4.Na czele Koła Wolontariatu stoją dwaj koordynatorzy wolontariatu

     5.Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają  Dyrektorowi Szkoły.

      

      

     Zadania koordynatorów

     1.Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.

     2.Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

     3.Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

     4. Reprezentowanie wolontariuszy

     5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.

     6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

     7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

      III. Cele i sposoby działania

     1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

     2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

     3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

     4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności oraz zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.Łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy ,z osobami i środowiskami ,pomocy tej oczekującymi.

     5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

     6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

     7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

     8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

     9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą.

     10. Klub Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

     11.Szkolne Koło Wolontariatu przez cały rok szkolny będzie współpracowało z Fundacją Werwa angażując się w różnego rodzaju akcje.

      

      

      

      

     IV. Nagradzanie wolontariuszy

     1. Formy nagradzania:

     • wyrażenie uznania słownego,
     • pochwała na forum szkoły,
     • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
     • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
     • wolontariusze klas VIII za swoją działalność i zaangażowanie są nagradzani punktacją w skali od 1-3 ,która umieszczona jest na świadectwie szkolnym.

     2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

     V. Prawa wolontariusza

     1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

     2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

     3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

     4. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji ,czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.

     5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

     6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

      VI. Obowiązki wolontariusza

      1.  Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariusza muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

     2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.

     3.Wolontariusz ma obowiązek prowadzić Dzienniczek Wolontariusza.

     4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie

     jak:

     • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
     • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
     • zasada troski o los słabszych
     • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
     • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

      

     VII. Działalność informacyjna

     • strona internetowa
     • artykuły
     • informacje na tablicy Wolontariatu
     • plakaty okazjonalne na terenie szkoły
     • ankieta dla wolontariuszy;
     • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
     • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
     • zdjęcia z imprez;
     • podziękowania od osób i instytucji;
     • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

                                               Postanowienia końcowe

     1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

     2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

     3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

     4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

     5.Wolontariusz za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad,nie uczestniczenie w zebraniach Koła oraz nie wywiązywanie się z powierzonych mu zadań otrzyma od opiekuna  3 razy ustne ostrzeżenie,następnie zostanie wykluczony z przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu.

     6. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

      

      Załącznik nr 1

     KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

     Być pewnym

     Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

      

      

     Być przekonanym

     Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

      

     Być lojalnym

     Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

      

     Przestrzegać zasad

     Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

     Mówić otwarcie

     Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

     Chętnie uczyć się

     Rozszerzaj swoją wiedzę.

      

     Stale się rozwijać

     Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

      

     Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

     Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

      

     Być osobą na której można polegać

     Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

      

     Działać w zespole

     Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

      

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie