• Regulamin 2022/2023


   •  

     

                                                                  „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

    Jan Paweł II

     

    REGULAMIN  SZKOLNEGO

    KOŁA WOLONTARIATU

    W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

    NA ROK SZKOLNY 2022/23

     

     

    Podstawa prawna:

    • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

     

    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.

     

    WSTĘP:

     Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne skutki we wszystkich dziedzinach jego życia. Dzieci i młodzież  potrzebują pozytywnych wzorców i możliwości samorealizacji, a ponieważ dysponują ogromnym potencjałem pomysłów i energii wystarczy wskazać im właściwą drogę, którą może być wolontariat. Uczniowie często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcąc nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich   osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

    Ukierunkowana jest ona na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne.

    1. poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) przy współpracy instytucji i organizacji;
    2. na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych;

    Szkolne Koło Wolontariatu jest przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą, grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych.

     

    Postanowienia ogólne

    1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

    2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy człowiek, który niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna.

    3) Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu akcje charytatywne.

    4) Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową, działającą na terenie szkoły pod nadzorem Pani Dyrektor. Poprzez wolontariat włącza się  w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak i również pozarządowe. 

    5) Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu  sprawują osoby wyznaczone przez Panią Dyrektor. Czuwają one  nad tym, aby jego działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła, Zajmują się także sprawami organizacyjnymi, a także są pośrednikami między uczniami a Panią Dyrektor.

     

    Ogólne cele i założenia Szkolnego Wolontariatu:

    • zaznajamianie z ideą wolontariatu,
    • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
    • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
    • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
    • promowanie życia bez uzależnień.

    W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą:

    • opiekunowie- nauczyciele: Pani Natalia Zambrzycka-Tomaka, Pani Monika Hildebrandt, Pani Krystyna Borowska, Pani Milena Rumińska, Pani Ewa Ratajczak 
    • Rada Wolontariatu – wybrana spośród wolontariuszy ( 3 osoby);

     

    Przewidywane efekty uczestnictwa w Szkolnym Kole Wolontariatu:

    • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
    • tworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
    • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
    • zwiększenie samodzielności, efektywności i kreatywności młodych ludzi;
    • zapobieganie patologii społecznej;
    • poznanie struktur działania sektora pozarządowego
    • rozwój zdolności interpersonlnych oraz pracy w grupie,
    • wzmocnienie cech takich jak: poszanowanie godności drugiego człowieka i tolerancji. 
     

     Cele szczegółowe działania

                Uczniowie w oparciu o zasady wolontariatu będą dobrowolnie i świadomie angażować się w pracę na rzecz innych. Podczas realizowanych działań nabędą umiejętność współdziałania w pracy zespołowej, nabędą umiejętności interpersonalne, zdobędą nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie związane z niesieniem pomocy. 

    Cele i zadania wolontariatu:

    1. Poszerzenie wiedzy na temat wolontariatu i nabycie nowych umiejętności.

    2. Propagowanie idei wolontariatu. 

    3. Kształtowanie postawy empatycznej poprzez niesienie dobrowolnej  pomocy potrzebującym. 

    4. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, nabywanie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych,

    5. Promowanie zdrowego stylu życia 

    6. Promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów oraz w środowisku lokalnym. 

    7. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy na pomoc dla potrzebujących. 

    8. Organizowanie spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym 

    9. Przygotowywanie potrzebnych środków i materiałów informacyjnych.

    12. Planowanie aktywnych form spędzania czasu.

    13. Rozwijanie empatii oraz sfery emocjonalnej i społecznej

    15. Kształtowanie umiejętności planowania pracy i realizowania jej poszczególnych etapów oraz uczenie wytrwałego dążenia do celu.

    16. Dbanie o estetykę i dokładność wykonanych prac.

    17. Przeniesienie pozytywnych doświadczeń na środowisko rodzinne.

    18. Współpraca i włączanie się w akcje charytatywne prowadzone przez inne organizacje.

    19. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprezach szkolnych, różnego typu i o różnym charakterze poprzez współpracę z Samorządem Szkolnym.

    20. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

    21. Współpraca z lokalnymi instytucjami i jednostkami samorządowymi.

     Wolontariat, Wolontariusz 

    Prawa wolontariusza:

    1. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.

    2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń , który pragnie służyć pomocą potrzebującym.

    3. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków i regulaminu - działalność

    wolontariusza może zostać zawieszona.

    4. Działalność w Kole opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

    8. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.

    9. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

    10. Za udział w akcjach wolontariusz otrzymuje wpis  do karty aktywności oraz uwagę pozytywną w dzienniku elektronicznym.

    14. Każdy ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w SKW po uprzednim powiadomieniu  opiekunów Szkolnego Wolontariatu.

     15. Po pierwszym półroczu oraz do wystawienia ocen w drugim półroczu zostanie skierowana prośba do wychowawcy o wystawienie opinii o wolontariuszu 

    16. W przypadku negatywnej opinii wychowawcy , wolontariusz zostaje skreślony z Koła Wolontariuszy oraz nie przysługuje mu wpis na świadectwie.

    Obowiązki wolontariusza:

    1. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie.

    2. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności oraz doświadczenie.

    3. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Aktywności Wolontariusza.

    7. Wolontariusz, aby uzyskać punkty za działalność w wolontariacie oraz wpis na świadectwie powinien przepracować w  roku szkolnym minimum 20 godzin udokumentowanych. Pod uwagę będzie także brana opinia wychowawcy i nauczycieli uczących. 

    8. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach i akcjach.

    9. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków, lojalni i uczciwi wobec

    organizatorów i organizacji oraz zachowują dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych.

    10. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią promować ideę wolontariatu,

    zachowywać się kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

    11. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał regulaminu, zostanie wykreślony z konsekwencjami brak wpisu na świadectwie.

    Zadania opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu:

    1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje

    Wolontariat Szkolny.

    2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.

    3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

    4. Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.

    5. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia.

    6. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

    Spotkania cykliczne, mające na celu:

    – pogłębienie motywacji;

    – organizację działań;

    – tworzenie projektów;

    – uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego;

    – monitorowanie działalności wolontariuszy;

    – wymianę doświadczeń; 

    Sposoby ewaluacji:

    Ewaluacja polegać będzie na odpowiedzeniu na następujące pytania:

    • Czy wolontariusz zna zasady i ideę działania wolontariatu?
    • Czy realizowany plan przyniósł zakładane efekty i czy nie należy wprowadzić zmian w trakcie jego realizacji (po I semestrze)?
    • Czy wolontariusz rozumie potrzebę działania na rzecz dobra innych i wspólnego?
    • Czy wolontariusz nabył wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy i opieki nad osobą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie?
    • Czy wolontariusze aktywnie włączali się w pomocy potrzebującym i niepełnosprawnym?


     

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie