• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
    Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą zobowiązuje się zapewnić dostępność
    swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
    publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
    internetowej Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.

    Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
    publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    •  Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    •  Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    •  Dla informacji brak właściwej relacji,
    •  Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
    •  Nie określono prawidłowej wartości dla celu danych wejściowych
    •  Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
    •  Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
    •  Treści spod kursora lub fokusu nie spełniają dwóch z trzech głównych wymagań,
    • Na stronie znajdują się treści, które nie są dostępne wyłącznie za pomocą
    • klawiatury,

     W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone
    rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie.
    Wyłączenia:

    •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Deklarację sporządzono na
    podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum
    Bezpieczeństwa Informatycznego.

    Skróty klawiaturowe
    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów
    klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
    kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Kowalski, sekretariat@zsosieknadwisla.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566786529. Tą samą drogą można składać
    wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
    zapewnienia dostępności.
    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
    cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
    Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
    sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
    dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie
    powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
    internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
    żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
    sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób
    przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
    niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
    Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
    niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
    będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
    dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest
    możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
    dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
    żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
    informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
    dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
    strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
    procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna
    1. Wejście do budynku: od strony ulicy za pomocą kodu dla pracowników.
    Osobom z zewnątrz drzwi otwiera woźna. Przy wejściu głównym jest podjazd
    dla osób niepełnosprawnych.
    2. Korytarze w budynku są szerokie.
    3. Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
    4. Nie ma informacji o prawie  wstępu z psem asystującym i ewentualnych
    uzasadnionych ograniczeniach.
    5. Nie ma informacji o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka
    migowego na miejscu lub on-line.