• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
    Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą zobowiązuje się zapewnić dostępność
    swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
    publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
    internetowej Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.

    Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
    publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    •  Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    •  Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    •  Dla informacji brak właściwej relacji,
    •  Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
    •  Nie określono prawidłowej wartości dla celu danych wejściowych
    •  Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
    •  Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
    •  Treści spod kursora lub fokusu nie spełniają dwóch z trzech głównych wymagań,
    • Na stronie znajdują się treści, które nie są dostępne wyłącznie za pomocą
    • klawiatury,

     W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone
    rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie.
    Wyłączenia:

    •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Deklarację sporządzono na
    podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum
    Bezpieczeństwa Informatycznego.

    Skróty klawiaturowe
    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów
    klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
    kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Kowalski, sekretariat@zsosieknadwisla.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566786529. Tą samą drogą można składać
    wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
    zapewnienia dostępności.
    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
    cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
    Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
    sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
    dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie
    powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
    internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
    żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
    sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób
    przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
    niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
    Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
    niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
    będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
    dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest
    możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
    dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
    żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
    informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
    dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
    strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
    procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna
    1. Wejście do budynku: od strony ulicy za pomocą kodu dla pracowników.
    Osobom z zewnątrz drzwi otwiera woźna. Przy wejściu głównym jest podjazd
    dla osób niepełnosprawnych.
    2. Korytarze w budynku są szerokie.
    3. Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
    4. Nie ma informacji o prawie  wstępu z psem asystującym i ewentualnych
    uzasadnionych ograniczeniach.
    5. Nie ma informacji o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka
    migowego na miejscu lub on-line.

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie