• Aktualności

     • Podręczniki kl IV-VIII

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO RELIGII DO KLASY IV-VIII
      KLASA IV
      -ZESZYT ĆWICZEŃ (BEZ PODRĘCZNIKA) ,,MIEJSCE PEŁNE BOGACTW"
      :WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ
      KLASA V
      -ZESZYT ĆWICZEŃ (BEZ PODRĘCZNIKA) ,,SZCZĘŚLIWI,KTÓRZY SZUKAJĄ
      PRAWDY" :WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ
      KLASA VI
      -ZESZYT ĆWICZEŃ (BEZ PODRĘCZNIKA) ,,SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY
      ODKRYWAJA PIĘKNO" :WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ
      KLASA VII
      - PODRĘCZNIK ,,BŁOGOSŁAWIENI,KTÓRZY SZUKAJĄ JEZUSA''
      :WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ
      KLASA VIII
      - PODRĘCZNIK ,,BŁOGOSŁAWIENI,KTÓRZY UFAJĄ JEZUSOWI"
      :WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ

     • Podręczniki do religii dla klas I-III na 2021/2022 rok

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII DLA KLAS I-III 2021/2022

      KLASA I – podręcznik do religii „Poznaję Boży świat”
      autorzy: K. Mielnicki, E.Kondrak, Wydawnictwo Jedność

      KLASA II – podręcznik do religii „Odkrywam królestwo Boże”
      autorzy: K. Mielnicki, E.Kondrak, Wydawnictwo Jedność

      KLASA III – podręcznik + zeszyt ćwiczeń „Przyjmujemy Pana Jezusa”
      autorzy: ks. W. Kubik
      Wydawnictwo WAM

     • Przywozy i odwozy

      W dniach 22.06.2021 i 23.06.2021 zmiana w przywozach i odwozach:

      Przywóz:

      Sąsieczno 7:10 9:50

      Silno 7:35 10:15

      Odwozy:

      Silno 11:25 14:00

      Sąsieczno 11:45 14:20

      Czwartek 24.06.2021

      Przywóz

      Sąsieczno 7:10

      Silno 7:35

      Odwozy

      Silno 12:05

      Sąsieczno 12:25

     • Skrócone lekcje

      W dniach 22.06 i 23.06.2021 roku (wtorek, środa) z powodu panujących od dłuższego czasu wysokich temperatur wszystkie lekcje będą trwały 30 minut.

      LEKCJE 30-STOMINUTOWE

      1) 800 – 830

      2) 840 – 910

      3) 920 – 950

      4) 1000 – 1030 – obiad

      5) 1040 – 1110 – obiad

      6) 1125 – 1155 – obiad

      7) 1205 – 1235

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 459748
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie