• Wycieczka

     • Klasa 1 a oraz chętni uczniowie klas czwartych odwiedzili Ośrodek Chopinowski w Szafarni. 
      Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach umuzykalniających. Zajęcia zapewniły aktywny kontakt z muzyką, wspólną zabawę i integrację. Rozbudziły ciekawość, wrażliwość na muzykę oraz rozwinęły poczucie rytmu.
      Starsze dzieci brały udział w grze terenowej pt. „Detektywi Chopina”. Nauka połączona z zabawą i ruchem. Wszystko rozgrywało się na terenie zabytkowego parku oraz pałacu Ośrodka Chopinowskiego. Uczniowie musieli rozwiązywać różne zagadki i zadania związane z historią zagubionych listów Fryderyka Chopina, aby ukończyć grę.

     • Dowozy

     • Czwartek 20.06.24

      Rano przywóz bez zmian

      Odwóz:

      Sąsieczno - 12:00

      Silna - 12:30

      Bus - 12:00

       

      Piątek  21.06.24

      Przywóz:

      Sąsieczno - 7:45

      Silna - 8:10

      Bus - kontak z p. Moniką

      Odwóz:

      Sąsieczno - 11:40

      Silna - 12:10

      Bus - 11:40

       

     • O matmo!

     • „O matmo!” to mobilna wystawa w całości zaprojektowana i wykonana przez zespół Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z myślą o uczniach szkół podstawowych.

      Składają się na nią interaktywne eksponaty, które pokazują, jak fascynującą przygodą jest matematyka, i zachęcają do jej dalszego samodzielnego poznawania. W naturalny sposób skłaniają do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy odnaleźć matematykę.

      W dniach 17-18 czerwca uczniowie naszej szkoły i przedszkola mogli wziąć udział w tym niezwykłym projekcie. Gorąco dziękuje rodzicom za pomoc przy rozkłądaniu i pakowaniu wystawy.

     • Laterna Futuri - wyjazd projektowy klas 7

     • Od 2 do 8 czerwca uczniowie klas siódmym wzięli udział w warsztatach artystyczno-edukacyjnych, po nazwą Laterna Futuri, które odbyły się w miejscowości Großhennersdorf w Niemczech. W ramach projektu odbyły się zajęcia filmowe, teatralne i sztuki akcji realizowane że szkołami partnerskimi z Ostritz w Niemczech i Hovorcovicach w Czechach. Efekty tej międzynarodowej  współpracy mogliśmy podziwiać podczas wieczornej prezentacji filmu, spektaklu i performance w całości przygotowanych przez uczniów pod czujnym okiem profesjonalistów. Kolejna zaletą projektu było podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych oraz międzykulturowych. 

     • Zakończyliśmy projekt Skomplikowane i proste: Geometria kartki papieru dla wszystkich”

     • Projekt “Skomplikowane i proste: Geometria kartki papieru dla wszystkich” wprowadził uczniów klas czwartych w świat geometrii poprzez interaktywne i kreatywne zajęcia z wykorzystaniem kartki papieru. Skupiał się na rozwijaniu umiejętności konstrukcyjnych uczniów, umożliwiając im eksperymentowanie z kształtami i i transformacjami geometrycznymi. Nasza szkoła otrzymała grant na ten projekt w kwocie 3900 zł od Fundacji mBanku – edycja „Praktyczny wymiar geometrii”.

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
     Przedszkole 56-621-17-20
     --wew. 108 ( Świetlica)
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
     Poland
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
     oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
     s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
     1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie