• Konkursy

     • Dzień Dobry,

      Zwracamy się z prośbą o możliwość rozpropagowania elektronicznie naszych konkursów plastycznych w PAŃSTWA Placówkach OŚWIATY SPORTU i KULTURY (szkoły, świetlice, biblioteki, mosiry itp.)

      Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat i mają charakter Ogólnopolski.

      Dzieci / Młodzież malują: Moją wymarzoną Rybkę, Lizaka i pałac Marzeń.

      Aktywizują się artystycznie a w nagrodę dostają Dyplom i Bilety wstępu do Muzeów.

      Z doświadczenia wiemy że najlepszymi odbiorcami przekazu są opiekunowie jednostek, nauczyciele którzy pomagają zgłosić namalowaną/narysowaną prace grupowo lub indywidualnie.

      Poniżej w załączniku podsyłamy regulaminy naszych konkursów wraz z plakatami.

      Bylibyśmy wdzięczni za PRZEKAZANIE, udostępnienie informacji odpowiednim osobom.

       

      W oczekiwaniu na pomoc zasyłamy wyrazy szacunku

      Grzegorz Schabiński

      Muzeum Lizaka, Muzeum Rybki, Historyczny Park Rozrywki

       

      Szanowni Państwo, 

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w TRZECH  ogólnopolskich KONKURSACH!!!

      Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

      Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu

      wiec...jak tylko da radę...

      to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI

      w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).

      W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU

      ... a Opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają:   3 Podziękowania

      Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA

      Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

      Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac  i każda praca będzie oceniana indywidualnie!

      Malujemy-rysujemy prace plastyczne:

      „Mój Pałac Marzeń" – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice      (termin do 14.01.2023r.)

      „Mój wymarzony Lizak" – dla MUZEUM LIZAKA Jasło      (termin do 18.02.2023r.)

      „Moja wymarzona Złota Rybka" - dla MUZEUM  ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna   (termin do 04.03.2023r.)

      Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).

      Serdecznie zachęcamy!!!

      http://www.uschabinskiej.pl

      Telefon w sprawie konkursu:  510 925 000E-mail w sprawie konkursu: konkurs@uschabinskiej.pl 

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
     Przedszkole 56-621-17-20
     --wew. 108 ( Świetlica)
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
     Poland
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
     oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
     s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
     1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie