• Konkursy na Dzień Liczby Pi

     • Przygotowania do Dnia Liczby Pi rozpoczęte. Zapraszamy Was do udziału w konkursach:

      1.        II szkolny konkurs recytacji liczy Pi. Ubiegłoroczny zwycięzca wyrecytował 100 cyfr, czy ktoś pobije jego rekord?

      2.      Kreatywny słownik Pi-słów.

      Szczegóły na plakatach.

     • Tydzień Nauki Polskiej

     • W czasie Tygodnia Nauki Polskiej uczniowie naszej szkoły poznali sylwetki polskich naukowców, wykazali się wiedzą dotyczącą ważnych geografów i ich dokonań, poznali podstawy kryptografii, bawili się szyframi i uczestniczyli w eksperymentach fizycznych. 

     • Tydzień Nauki Polskiej

     • 19 lutego 2023 r. przypada rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – astronoma, matematyka, lekarza, prawnika, ekonomisty, twórcy teorii heliocentrycznej. W dniu urodzin wybitnego uczonego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Mikołaj Kopernik jest także jednym z patronów roku 2023.

      „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”Mikołaj Kopernik przeszedł do historii jako twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii heliocentrycznej. Większości swych obserwacji astronomicznych Mikołaj Kopernik prowadził we Fromborku, gdzie zmarł 24 maja 1543 r.

      Od 20 do 25 lutego świętować będziemy Tydzień Nauki Polskiej. Uczniowie zapoznają się z dokonaniami polskich naukowców, wykażą się wiedzą o ich dokonaniach naukowych, a także poznają tajniki kryptografii. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

     • Akredytacja na lata 2021-27

     • Jest nam niezmiernie miło poinformować iż nasza szkoła otrzymała Akredytację na lata 2021-27 sektorze edukacji szkolnej. Przyznanie akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymania dofinansowania na działania związane z mobilnościami w ramach programu Erasmus.

    • "Mistrzyni Szymborska"
     • "Mistrzyni Szymborska"

     • Z początkiem stycznia nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu: "Mistrzyni Szymborska"

      Aby zaznajomić uczniów z tajnikami życia i twórczości polskiej noblistki, przygotowaliśmy cykl działań na poszczególne miesiące.

      Harmonogram na luty:

      Od czwartku (16.02) do końca lutego na tablicy przed biblioteką będą ukazywały się ciekawostki dotyczące Mistrzyni Szymborskiej

      Bogaci w wiedzę przystąpimy do konkursu, który odbędzie się 6 marca.

      Aby dobrze wypaść, każdy uczestnik powinien zaznajomić się również z filmem" Chwilami życie bywa znośne." ( dostępny na: YouTube)

      Projekt trwa cały rok kalendarzowy, co miesiąc będziemy proponować chętnym uczniom z klas IV-VIII nowe aktywności.

      Zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki

      Plakat za: Kreatywna Pedagogika

      rys. Iza Banaszczyk

      Fragment wiersza „Sto pociech” z tomu „Sto pociech” (1967)

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
     Przedszkole 56-621-17-20
     --wew. 108 ( Świetlica)
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
     Poland
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
     oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
     s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
     1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie