• Konkurs plastyczny

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

      z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

      ,,MIKOŁAJ KOPERNIK - CZŁOWIEK NAUKI”

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą.

      1. Temat konkursu to : Mikołaj Kopernik - Człowiek Nauki.

      2. Cele konkursu: 

      • upowszechnienie wiedzy o Mikołaju Koperniku i jego miejscu urodzenia i dokonaniach dla nauki 
      • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczości uczniów
      • doskonalenie umiejętności plastycznych
      • kształcenie poczucia estetyki;

      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na płaszczyźnie  w formacie A4 lub A3  jedną techniką dowolną lub techniką  łączoną (malowanie, rysunek, wydzieranka, kolaż, ołówek). 

      W pracy nie może być wykorzystywany sypki materiał (np. kasza, makaron, ryż).

      4. Praca plastyczna powinna zawierać  elementy związane z postacią  Mikołaja Kopernika, jego dokonaniami dla nauki , elementami  związanymi z miastem urodzenia czyli Toruniem i jego zabytkami upamiętniającymi naukowca i astronoma.

      5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VII.

      6. Autorem pracy może być jedna osoba.

      7. Kryteria oceniania:

      • estetyka i staranność  wykonania,
      • zgodność z tematem,
      • kreatywność,
      • ogólne wrażenie,
      • wkład samodzielnej pracy,

      8. Komisja konkursowa wyłoni prace w trzech kategoriach wiekowych  i przyzna nagrody .

      klasy I - III ( I, II , III miejsce )

      klasy IV - V ( I , II, III miejsce)

      klasy VI -VII ( I , II, III miejsce)

      9. Pracę należy dostarczyć do  dnia 28 lutego 2023r. do Szkoły Podstawowej  w Osieku nad Wisłą (do p. Barbary Kozłowskiej  i p.Lidii Szumskiej).

      Praca powinna być podpisana na odwrocie kartki: imię i nazwisko ucznia,klasa.

      10. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac plastycznych będą podane i opublikowane na stronie  internetowej naszej  szkoły .

       

       

     • Życzenia

     • Całej społeczności szkolnej i przedszkolnej -Nauczycielom , Pracownikom, Uczniom, Przedszkolakom i ich Rodzinom życzymy w Nowym 2023 Roku zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym, zawodowym, szkolnym :)
      Niech ten rok przyniesie Wam wiele szczęścia, które sprawi, że wszystkie podjęte decyzje zakończą się sukcesem i będą źródłem radości.

                    Dyrekcja Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

     • Kangur matematyczny - zapisy

     • Konkurs odbędzie się 16 marca 2023r. Opłata konkursowa wynosi 14 zł od uczestnika. Wpłatę proszę dokonać do 18 stycznia 2023r.

      Zgłoszenia do konkursu przyjmują:

      • w klasach 1-3 - wychowawcy
      • w klasach4-8 - nauczyciele matematyki

      Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez rodzica zgodę.

      https://drive.google.com/file/d/1ruM5dR8h93cZgtW0RYDXjsR2896s0baj/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1ruM5dR8h93cZgtW0RYDXjsR2896s0baj/view?usp=share_link

      Każdy uczestnik Konkursu Kangur Matematyczny 2023 otrzyma układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej.

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
     Przedszkole 56-621-17-20
     --wew. 108 ( Świetlica)
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
     Poland
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
     oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
     s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
     1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie