• Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • 29 września 2022 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

      Kandydatami byli:

      • Szymon Lewandowski 5a
      • Kaja Maćkiewicz 4b
      • Lena Pukaluk 4a
      • Hanna Pukaluk 4a
      • Martyna Słupczewska 8c. 

      W wyborach wzięło udział 383 uczniów. Jeden głos został unieważniony. 

      Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dnia 29.09.2022 roku w Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą

      Komisja w składzie:

      Ewa Golińska – przewodnicząca
      Justyna Arent – członek komisji
      Uczennice klasy 5a – świadkowie

      orzeka, iż Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została MARTYNA SŁUPCZEWSKA (138 głosów).

      Pozostali kandydaci:
      Kaja Maćkiewicz (130 głosów)
      Szymon Lewandowski (56 głosów)
      Lena Pukaluk (29 głosów)
      Hanna Pukaluk (28 głosów).

      Wszystkim kandydatom gratulujemy!!!!!!

    • Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze pt. ,,Sadzimy tlen"
     • Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze pt. ,,Sadzimy tlen"

     • Dnia 23.września uczniowie klas trzecich brali udział w warsztatach ekologiczno-przyrodniczych zorganizowanych przez Stowarzyszenie ,,Vis Vitalis" z Osieka nad Wisłą.

      Spotkanie zorganizowano w leśniczówce w Osieku  dzięki uprzejmości Pana leśniczego Bartłomieja Różyckiego. Pan leśniczy przybliżył dzieciom wiedzę na temat zwierząt żyjących w lesie,  opowiedział na czym polega praca leśnika oraz nauczył rozpoznawać różne gatunki drzew,które rosną w naszych lasach m.in. przez rozpoznawanie  kształtu i budowy liści drzew. Wspólnie w lesie szukali tropów zwierząt oraz ciekawej roślinności leśnej. Pan leśniczy pokazał dzieciom jak sadzi się młode sadzonki drzew.

      Po zdobyciu wiedzy w tak praktyczny sposób uczniowie zostali zaproszeni na ognisko i kiełbaski oraz słodki poczęstunek. Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy karmnik dla ptaków.

      Dzieci aktywnie spędziły czas także na zabawach ruchowych. Dużą niespodzianką było również to, że wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki od Stowarzyszenia ,,Vis Vitalis" oraz sadzonki drzew do ,,posadzenia tlenu" na własnym podwórku. To były ciekawe zajęcia i dobrze spędzony czas!

     • Sprzątanie świata

     • W środę 20 września, uczniowie naszej szkoły biorąc udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata" wzięli się do roboty i usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy.

      Definicja „Sprzątanie świata" - [ z ang. Clean Up the World], akcja międzynarodowa, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia".Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

     • PODWÓRKOWE GRY CHODNIKOWE

     • Dnia 02 września 2022r. uroczyście przecięto wstęgę, aby korzystać z gier chodnikowych zamontowanych na szkolnym dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. Zestaw zawiera gry edukacyjne i ruchowe wykonane z prefabrykowanej masy termoplastycznej, w pięknych, żywych kolorach. Dzieci zyskały nowe, atrakcyjne miejsce służące do aktywnego spędzania przerw międzylekcyjnych oraz zajęć ruchowych i świetlicowych na świeżym powietrzu. Podwórkowe gry chodnikowe to wspólne osiągnięcie naszej osieckiej społeczności, ponieważ pieniądze pozyskaliśmy z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU TORUŃSKIEGO 2022. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na ten projekt.

     • Obiady

     • Wpłaty za obiady w szkole przyjmujemy na konto:

      Bank Spółdzielczy 80 9491 0003 0020 0010 0319 0001

      W tytule przelewu proszę napisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiady, miesiąc (np. Jan Kowalski, kl.5c, opłata za obiady, 01.2022r.) Wpłaty za posiłki prosimy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca.

      Koszt jednego obiadu w szkole - 4 zł

      Koszt obiadów za miesiąc wrzesień wynosi 80 zł.

     • Przywóz i odwóz 02.09.2022

     • Przywóz:

      Sąsieczno  710

      Silno  735

       

      Odwozy:

      Sąsieczno                                    1100     1335

      Silno                                             1130   1400

      Bus Stajenczynki/ Łęg Osiek       1100     1335

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
     Przedszkole 56-621-17-20
     --wew. 108 ( Świetlica)
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
     Poland
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
     oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
     s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
     1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie