• WRZUĆ GROSIKA DLA DZIELNEGO WOJOWNIKA 

     •                                         Szkolne Koło Wolontariatu 

      Rozpoczyna zbiórkę pieniędzy o najmniejszym nominale (1, 2, 5, 10, 20gr) na leczenie

      2-letniego Ksawerego,

      który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni.

      Ogłaszamy konkurs między klasowy dla uczniów klas: I-III ; IV-VIII na zebranie jak największej ilości "grosików".

      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach: waga i wartość.

      Na zwycięzców czeka nagroda - słodki upominek.

      Zbiórka potrwa od 08 do 31 października

      Zapraszamy do zabawy w szczytnym celu: NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM!!!

       

                  POMOC DLA DZIECI ZE SZPITALA ONKOLOGICZNEGO W BYDGOSZCZY

      Poproszono nas także o pomoc w zbiórce :

      nowych skarpetek i majteczek dla dzieci(rożne rozmiary) 

      ze szpitala onkologicznego w Bydgoszczy.  (rzeczy te zbierane są do 09.10 .2020r.tj.piątek )

      Proszę przekazywać je przez dzieci wychowawcom klasy.

      BARDZO DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I ŻYCZLIWOŚĆ:)

      Z wyrazami szacunku opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu :Katarzyna Tofil i Anna Brzozowska

     • Przywozy i odwozy PIĄTEK 09.10.2020r.

     • Przywozy i odwozy PIĄTEK 09.10.2020r.

      Przywóz dzieci na godzinę 8:00

      Sąsieczno ok. godz. 7:10
      Silno ok. godz. 7:35

      Stajenczynki, Łęg ustala Pani z busa

      Przywóz dzieci na godzinę 10:35

      Sąsieczno ok. godz.  9:45

      Silno ok. godz. 10:15

      Stajenczynki, Łęg ustala Pani z busa

       

      Odwozy

      Sąsieczno

      11:15

      11:55

      13:10

      Silno

      11:35

      12:15

      13:30

      Stajenczynki Łęg

      11:15

      11:55

      13:10

       

     • PIĄTEK 09.10.2020r.

     • Godziny dzwonków PIĄTEK 09.10.2020r.

      1. 8:00 – 8:30
      2. 8:35 – 9:05
      3. 9:15 – 9:45
      4. 9:55 – 10:25
      5. 10:35 – 11:05
      6. 11:15 – 11:45
      7. 11:55 – 12:25
      8. 12:35 – 13:05
     • Dzień dobry

     • Dzień dobry
      Po wczorajszych wywiadach prowadzonych przez sanepid ze wskazanymi przeze mnie osobami, decyzją sanepidu i moją, szkoła i przedszkole pracują stacjonarnie - nie ma powodu do zamykaniaplacówek.

      Pięć osób objętych jest jednodniową kwarantanną, tylko w poniedziałek - nauczyciele oddziału edukacyjno-terapeutycznego i dwie Panie z przedszkola. Dwie do czwartku 8 października - p. Aleksandra Nasierowska i p. Ewa Ratajczak, dwie do piątku 9 października p. Lidia Szumska i ja. Za p. Ewę Ratajczak ustalone są zastępstwa, ja pracuję zdalnie.

      Wiem, że noszenie maseczek jest szeroko komentowane i ma tylesamo zwolenników, co przeciwników. Wszyscy nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust itwarzy oraz zachowywania dystansu. Sugerujemy, by uczniowie też nosili maseczki lub przyłbice i obowiązkowo myli ręce. Jest to wyraz wzajemnego szacunku i dbania o zdrowie swoje i tych, z którymi mamy kontakt.
      Katarzyna Wachowska

     • Obiady październik

     • Koszt obiadów za miesiąc październik w szkole wynosi 66 zł. 

      W sprawie odpisów prosimy o kontakt z P. Intendentką Edytą Seweryn.

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie