• REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    I.UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
    1.Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:
    a ) uczniowie wnoszący opłaty;
    b ) pracownicy zatrudnieni w szkole


    II ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY :
    1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
    2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem
    prowadzącym szkołę i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku
    – koszt wsadu do kotła.
    3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się
    możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z
    miesięcznym wyprzedzeniem.


    III. OPŁATY:
    1.Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie
    do 15 – go dnia każdego miesiąca ,aby umożliwić obsłudze stołówki
    zaplanowanie odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.
    2.Wpłaty za obiady w szkole przyjmujemy na konto Banku Spółdzielczego:
       80 9491 0003 0020 0010 0319 0001
    W tytule przelewu proszę napisać :imię i nazwisko ucznia , klasa , opłata za obiady ,miesiąc
    (np. Jan Kowalski , kl.5c , opłata za obiady, 09.2021r.)
    3.W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-go każdego miesiąca,
    uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana
    jest także wychowawcom klas i rodzicom.
    4.Rodzice dokonują opłaty za obiady zgodnie z harmonogramem za dany miesiąc ,
    umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

      IV. ZWROTY ZA OBIADY:
    1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby lub innych przyczyn
    losowych.
    2.Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie telefonicznie lub za pośrednictwem
    dziennika elektronicznego Librus (sekretariat -Seweryn-intendent Edyta ),
    najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała
    nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
    3.Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.


     V.   WYDAWANIE POSIŁKÓW:
    1.W stołówce wywieszony jest jadłospis na dwa tygodnie.
    2.Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją
    kosztów.
    3.Posiłki wydawane są według harmonogramu wywieszonym na tablicy informacyjnej
    umieszczoną obok stołówki.


    VI.  ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
    1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
    2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
    3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
    4. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
    5. Za szkody umyślnie spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
    6. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
    7. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą
    przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).
    8. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

    •         spokojnie poruszać się po stołówce,
    •         zachować porządek przy odbiorze posiłku oraz przy oddawaniu naczyń,
    •         zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywają posiłek,
    •         zastawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku)

    9. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca,
    rodzice oraz Dyrektor szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie