• Zmiana godzin pierwszych spotkań z wychowawcami - klasy I i IV

     • NA PROŚBĘ RODZICÓW KLAS CZWARTYCH WPROWADZAM ZAMIANĘ GODZIN PIERWSZYCH SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI. DZIĘKUJĘ ZA ZROZUMIENIE.

      01.09.2020

      15.45 -16.45 IVA wraz z rodzicami aula

      15.45 -16.45 IVB wraz z rodzicami sala gimnastyczna

      15.45 -16.45 IVC wraz z rodzicami hol

      17.00 -18.00 IA wraz z rodzicami hol

      17.00 -18.00 IB wraz z rodzicami aula

      17.00 -18.00 IC wraz z rodzicami sala gimnastyczna

       

      1 WRZEŚNIA – SPOTKANIE UCZNIÓW Z WYCHOWAWCAMI

      KAŻDE SPOTKANIE BĘDZIE TRWAŁO OK. 40 MINUTUCZNIOWIE BĘDĄ WYPUSZCZANI Z KLAS W ODSTĘPIE 10-CIOMINUTOWYM

      WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

      9..00 – sala nr 2 – klasa IIA

      9.10 – sala nr 5 – klasa IIB

      9.20 – sala nr 7 – klasa IIC

      9.30 – sala nr 1 – klasa IIIB

      9.40 – sala nr 4 – klasa IIIC

      WEJŚCIE GŁÓWNE

      9.00 – sala językowa mała – klasa VIIC

      9.10 – sala językowa duża – klasa VIB

      9.20 – sala matematyczna 1 – klasa VIIIA

      9.30 – sala matematyczna 2 – klasa VIC

      9.40 – sala polonistyczna – klasa VIIB

      WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ

      9.00 – aula – klasa VIA

      9.10 – sala plastyczna – klasa VIIA

      9.20 – sala humanistyczna – klasa VA

      9.30 – sala przyrodnicza – klasa VIIIB

     • REGULAMIN PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W WARUNKACH EPIDEMICZNYCH KRAJU

     •  

      Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
      Organizacja zajęć w szkole:
      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      4. Opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych szkoły.
      5. Każda osoba chcąca wejść do szkoły umawia się telefonicznie przez sekretariat, pocztęelektroniczną lub dziennik elektroniczny Librus (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osobybez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Po wejściu doszkoły czeka w wyznaczonym miejscu zachowując dystans od pracowników szkoły min.1,5 m i podaje nazwisko osoby, z którą jest umówiona.
      6. We wszystkich sprawach dotyczących ucznia i rodzica rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się na korytarzach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostają usunięte (gra stołowa, kanapy).
      8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, abydzieci nie udostępn iały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni dadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      10. Nie organizuje się zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez osoby z zewnątrz.
      11. Należy zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane nastronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/
      12. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
      13. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
      spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      14. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, takaby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      15. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:
      https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
      16. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.cgov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
      17. Rekomenduje się ograniczenie spotkań w formie apeli i imprez szkolnych oraz organizacji wycieczek szkolnych.
      Zajęcia dydaktyczne
      1. Plan zajęć dydaktycznych uwzględnia rzadsze zmiany pomieszczeń, w których odbywają się lekcje.
      2. Wszystkie przerwy w bezdeszczowy dzień uczniowie spędzają na powietrzu.
      3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostają usunięte.
      4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      Przedszkole
      1. W miarę miozliwości organizacyjnych - jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      2. W miarę mozliwości organizacyjnych - do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie.
      3. W grupie przebywa maksymalnie 25 dzieci.
      4. Minimalna przestrzeń na dziecko wynosi 2,5 m2 i każdego opiekuna.
      5. W sali, w której przebywają dzieci dostępne są przedmioty lub zabawki, które można skutecznie uprać i zdezynfekować.
      6. Dzieciom nie wolno zabierać ze sobą z domu do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
      7. Wietrzenie sal przedszkolnych, w których przebywają dzieci odbywa się co najmniej raz na 1 godzinę.
      8. W miarę mozliwości organizacyjnych zapewniona jest taka organizacja pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny zabawy na dworze).

      9. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotuwynoszący minimum 1,5 metra.
      10. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi,
      11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m,
      12. Rodzice mogą wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol oraz szatnia przedszkolna) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowa dezynfekcja rąk) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 metry. 
      13. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, a szczególnie bez infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka). Jeżeli jakieś dziecko jest alergikiem – konieczne jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
      14. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, a szczególnie bez infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka). Jeżeli jakieś dziecko jest alergikiem – konieczne jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
      15. Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny być stosownie do wieku samodzielne. Pracownicy przedszkola będą wspierać samodzielność dzieci.
      16. Rodzice każdorazowo do przedszkola wchodzą OBOWIĄZKOWO w maseczce i rękawiczkach (w przypadku braku rękawiczek obowiązkowo dezynfekują ręce).
      17. Rodzice dzieci, które chodziły już w ubiegłym roku do przedszkola nie wchodzą rano z dzieckiem do szatni. Przekazują dziecko pracownikowi przedszkola. W godzinach odbioru dziecka rodzic może wejść do szatni zachowując dwa metry dystansu od drugiej osoby. W
      szatni jednocześnie nie może przebywać więcje niż 8 rodziców. Rodzice korzystają z domofonu dzwoniąc do konkretnej sali w celu przywołania dziecka. Dziecko do szatni przyprowadza pracownik przedszkola.
      18. Rodzice dzieci nowych wchodzą do szatni razem z dziećmi (rano) tylko przez pierwsze dwa tygodnie września. Po upływie tego czasu dziecko przekazywane jest pracownikowi przedszkola. W szatni jednocześnie nie może przebywać więcje niż 8 rodziców zachowując dwa metry dystansu od drugiej osoby. W godzinach odbioru dziecka rodzic może wejść do szatni zachowując dwa metry dystansu od drugiej osoby. W szatni
      jednocześnie nie może przebywać więcje niż 8 rodziców. Rodzice korzystają z domofonu dzwoniąc do konkretnej sali w celu przywołania dziecka. Dziecko do szatni przyprowadza pracownik przedszkola.
      19. Do odwołania (do momentu realnego zagrożenia zakażenia koronawirusem) w przedszkolu dzieci nie będą myły zębów.
      20. Opłaty za przedszkole przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca w formie gotówkowej wyłącznie Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą. O konkretnych datach i godzinach przyjmowania wpłat rodzice będą powiadomieni mailowo oraz na gazetce.
      21. Dzieci odbierane są z przedszkola najpóźniej o godzinie zadeklarowanej przez Rodzica w umowie.
      22. Po wejściu do przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura ciała (za zgodą rodziców), dopuszczalna temperatura ciała wynosi do 38 stopni Celcjusza.

      23. - dzieci do przedszkola przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe,
      24. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
      25. Wprowadza się ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum to: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk przy wejściu, tylko osoby zdrowe), należy wcześniej umówić się za pośrednictwem telefonu lub poczty email.
      26. Ustala się szybki sposób komunikacji z rodzicami za pośrednictwem telefonu,
      27. W celu monitorowania stanu zdrowia dzieci, oprócz obserwacji dopuszcza się również pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
      28. Jeżeli dziecko będzie manifestowało lub przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o stanie dziecka i zobligowani do pilnego odebrania dziecka z przedszkola,
      29. W miarę możliwości, dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup maksymalnie 25 dzieci na placu przedszkolnym).
      30. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
      31. Wyjścia poza teren przedszkola (np. na tereny rekreacyjne), organizuje się przy zachowaniu wymaganej odległosci od osób trzecich
      32. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
      33. Przy drzwiach głównych do przedszkola znajduje się płyn dezynfekcyjny do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
      34. Personel przedszkola pilnuje, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, mieli założone rękawiczki ochronne lub dezynfekowali ręce oraz zakrywali usta i nos.
      35. Wszyscy przebywający w przedszkolu zobligowani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem - szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, skorzystaniu z toalety (personel pilnuje, aby czynności higieniczne wykonywały dzieci).
      36. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
      37. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy (w razie konieczności) zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także w fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
      38. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      39. Gastronomia:
      40. Organizacja żywienia w przedszkolu (pomieszczenie kuchnne, sale przedszkolne) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległości stanowisk pracy . Szczególny nacisk kładzie się na utrzymanie wysokiej higieny,
      mycie i dezynfekcję stanowisk pracy , opakowań i produktów, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców.
      41. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych (zmianowane wydawanie posiłków, czyszczenie blatów i stołów, poręczy krzeseł).
      42. Naczynia wielorazowe , na których wydawane są posiłki w przedszkolu myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza i wyparzane,
      43. Obiad dostarczany jest do przedszkola w szczelnie zamkniętych termosach.
      44. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola:
      45. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
      46. W mierę możliwości organizacyjnych nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,
      47. Zostały wyznaczone i przygotowane pomieszczenia , w których będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
      48. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
      49. Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu (56 622 50 29), Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu (56 679 31 00), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażenia koronawirusem.
      50. Na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
      51. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczna w Toruniu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
      52. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).
      53. Stosowanie się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      54. W holu zostały umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym Stacji Sanitarno- epidemiologicznej w Toruniu, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej.
      55. W przypadku wątpliwości należy zwrócić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu w celu konsultacji i uzyskania porady.

      Edukacja wczesnoszkolna
      1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      2. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

      3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      4. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      5. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      6. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      7. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      8. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły oraz wychodzą ze szkoły wejściem od strony boiska.
      9. Podczas przerw w razie niepogody uczniowie przebywają w szkole , zajmują przestrzeń
      szkoły- część A ( hol , korytarz, łącznik). Uczniowie korzystający z toalet wracają do części A budynku szkoły.
      10. W miarę możliwości należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku.
      11. Uczniowie na posiłki do stołówki szkolnej chodzą z nauczycielem, uwzględniając godziny wydawania posiłków tak , aby dzieci z poszczególnych klas nie stykały się ze sobą.


      Wychowanie fizyczne
      1. W czasie bezdeszczowej pogody wszystkie zajęcia sportowe odbywają się na powietrzu.
      2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
      3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Pozostałe (szarfy, znaczniki) należy uprać i schować.


      Świetlica
      1. Do świetlicy, na podstawie zaświadczenia z pracy, zapisani są uczniowie, których oboje rodzice pracują.
      2. Zajęcia świetlicowe w bezdeszczowe dni odbywają się na powietrzu, w pozostałe w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
      3. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz poprzeprowadzeniu dezynfekcji.

      Sekretariat
      1. Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 7 00 – 15 00 , dla rodziców po wcześniejszym zapisaniu się.
      2. Wszelkie sprawy dotyczące uczniów załatwiają wychowawcy (legitymacje).
      3. Płatności za obiady przyjmowane będą na konto. Terminy będą podawane na bieżąco.


      Gastronomia
      1. Przy organizacji żywienia w szkole dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe –zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymaniewysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
      2. Rezygnuje się z przygotowania herbaty. Śniadania uczniowie mogą spożywać w czasie lekcji, za zgodą nauczyciela oraz w czasie przerw. Każdy uczeń przynosi dla siebie wodę w butelce i śniadanie w śniadaniówce.
      3. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce, zapewniając prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Przygotowywane obiadysą jednodaniowe. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków ustalone wyznaczoną godziną dla klasy, spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
      5. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
      1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić ucznia w gabinecie pielęgniarskim i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Pomiar temperatury dokonuje się bezdotykowym termometrem.
      2. Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
      5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

       

      REGULAMIN_PRACY_SZKOLY_I_PRZEDSZKOLA____________________________________________________W_WARUN.docx

     • GODZINY LEKCJI I PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

     • GODZINY LEKCJI I PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH w roku szkolnym 2020/2021

      8.00 – 8 45
      8.50 – 9 35
      9.45 – 10 30
      10.40 – 11 25
      11.35 – 12 20
      12.30 – 13 15
      13.25 – 14 10
      14.20 – 15 05
      15.10 – 15 55

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


     • 1 WRZEŚNIA – SPOTKANIE UCZNIÓW Z WYCHOWAWCAMI

      KAŻDE SPOTKANIE BĘDZIE TRWAŁO OK. 40 MINUT
      UCZNIOWIE BĘDĄ WYPUSZCZANI Z KLAS W ODSTĘPIE 10-CIOMINUTOWYM

      WEJŚCIE OD STRONY BOISKA
      9 00 – sala nr 2 – klasa IIA
      9 10 – sala nr 5 – klasa IIB
      9 20 – sala nr 7 – klasa IIC
      9 30 – sala nr 1 – klasa IIIB
      9 40 – sala nr 4 – klasa IIIC

      WEJŚCIE GŁÓWNE
      9 00 – sala językowa mała – klasa VIIC
      9 10 – sala językowa duża – klasa VIB
      9 20 – sala matematyczna 1 – klasa VIIIA
      9 30 – sala matematyczna 2 – klasa VIC
      9 40 – sala polonistyczna – klasa VIIB

      WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ
      9 00 – aula – klasa VIA
      9 10 – sala plastyczna – klasa VIIA
      9 20 – sala humanistyczna – klasa VA
      9 30 – sala przyrodnicza – klasa VIIIB

      SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z UCZNIAMI I RODZICAMI
      01.09.2020

      16 00 -17 00 IA wraz z rodzicami aula

      16 00 -17 00 IB wraz z rodzicami sala gimnastyczna
      16 00 -17 00 IC wraz z rodzicami hol
      17 30 -18 30 IVA wraz z rodzicami hol
      17 30 -18 30 IVB wraz z rodzicami aula
      17 30 -18 30 IVC wraz z rodzicami sala gimnastyczna

     • DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

     • DZIEŃ DOBREGO SŁOWA - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Uśmiech, życzliwość, proszę, dziękuję, przepraszam - to dzięki Wam uczniowie każdy dzień w naszej szkole stacjonarnej i tej wirtualnej był i jest wspaniały.

     • Projekt #togetherforteachers #razemdlanauczycieli

     • W poniedziałek 15 czerwca chętni uczniowie z klas 6b, 5a oraz 5c mieli okazję wziąć udział w projekcie edukacyjnym z języka angielskiego. Projekt #togetherforteachers #razemdlanauczycieli łączy polskich nauczycieli języka angielskiego z amerykańskimi mentorami - native speakarami:  A co za tym idzie pomocy Wam nauczycielom w tych trudnych czasach. Naszym mentorem został kanadyjczyk Jayden. 

      FILM O PROJEKCIE - #RazemDlaNauczycieli

     • PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH r.szk.2020/21

     • 1.     W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne. Buty i okrycia wierzchnie zostają w szatni w wyznaczonym dla każdej klasy miejscu.

      2.     W szkole działa świetlica i stołówka – tu dzieci zapisują osobiście rodzice                1 września. Jeśli chodzi o świetlicę , to pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Opłaty za obiady dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca u intendentki szkoły.

      3.  W naszej szkole obowiązuje zmianowy system pracy (lekcje w szkole są od godz.07.40. do godz.16.10.) Świetlica szkolna działa od godz. 06.30. do godz.16.30.

      4.     Na zajęcia  ruchowe obowiązuje strój sportowy – koszulka z krótkim rękawem, ciemne szorty/getry, skarpetki na zmianę i obuwie sportowe ( może być to samo, co zmienne – nie mogą to być baleriny).

      5.   Do szkoły dzieci potrzebują wyposażony piórnik : klej, nożyczki, gumki do mazania, ołówki, kredki świecowe, ołówkowe, mazaki, farby plakatowe, bloki białe techniczne i białe rysunkowe, bloki kolorowe techniczne i kolorowe rysunkowe, wycinanki, plastelinę, zeszyty w kratkę i w linię (najlepiej kolorową), patyczki matematyczne. Farby, plastelina, bloki i wycinanki zostają w szkole , w wyznaczonym przez wychowawców miejscu w klasie.

      6. Rodzice pobierają z biblioteki szkolnej pakiet podręczników do klasy I  oraz zeszyty ćwiczeń  we wrześniu (materiały ćwiczeniowe są bezpłatne , podręczniki – do zwrotu pod koniec roku szkolnego).Pakiet zawiera podręczniki do nauki edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, samodzielnie rodzice zakupują podręcznik do religii.

             tytuł: Poznaję Boży świat.
      autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
      Wydawnictwo Jedność
      dostępne w sprzedaży od 31.07.2020r.

      7.     Do szkoły nie przynosimy żadnych drogich ubrań, butów i cennych przedmiotów ( mp3, zabawki elektroniczne itp. -  szkoła za to nie odpowiada).

      8.     Do szkoły nie nosimy telefonów komórkowych – w razie nagłej potrzeby dziecko może zadzwonić do rodzica z sekretariatu.

      9.  W szkole działa Rada Rodziców – składka ustalona będzie na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców we wrześniu 2020 r.

       10.  W szkole przez 2 dni w tygodniu dostępna jest pomoc pielęgniarki, od lat uczestniczymy w akcji fluoryzacji zębów.

      11. Dokumentem obowiązującym w szkole jest e-dziennik Librus Synergia. Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają we wrześniu od wychowawców login i hasło dostępu.

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT.REKRUTACJI – KL.I

     • Informujemy ,że zostały utworzone trzy oddziały klas pierwszych na rok szkolny 2020/21.Informację o przydziale dziecka do danego oddziału można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu szkoły –                 tel. 56/678 65 29.

     • Wyniki konkursu

     • Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla klas I - III

      „Dziecięce marzenia – kiedy będę dorosły…”

      I miejsce

      Kinga Wilczewska kl. 3a

       

      II miejsce

      Amelia Hincz kl. 2c

       

      III miejsce 

      Franciszek Umiński kl. 2c

       

       

      Serdecznie gratulujemy!

     • Dzień Dziecka

     • Kochani uczniowie, dzisiaj Wasze święto, życzenia będą płynąć od wszystkich i od każdego, my też o Was PAMIĘTAMY🙂

      Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.

      Czerpcie energię ze słońca,

      kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

      Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i serdeczności.

      Żyjecie najpiękniej jak umiecie...

      A oto niespodzianka dla Was😉

     • Projekt - "Zaproś mnie na swoją lekcje"

     • Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,, Zaproś mnie na swoją lekcję ”, który umożliwia zdalne spotkania z gośćmi, nauczycielami, którzy w formie wymiany, realizują wzbogacające treści programowe podczas lekcji online. Projektowi przyświecają idee: twórczej, ciekawej edukacji, spotkań z ciekawymi ludźmi, poszerzania zainteresowań i przyjemniejszej realizacji lekcji.W ramach projektu klasa 8a gościła na swojej lekcji Pana Łukasza Szeligę. We wtorkowe przedpołudnie przenieśliśmy się do Krakowa i rozmawialiśmy o trudnej sztuce komunikacji – Jak komunikować się, aby nie ranić siebie i innych.

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie