• „VIVA BEETHOVEN” z okazji 250 rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena

     • VIVA BEETHOVEN” z okazji 250 rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena

       

      Wydarzenie miało miejsce dnia 21 grudnia 2020 r. i odbyło się w auli Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie  klas VI-VIII, którzy  zmierzyli się z dwoma etapami konkursu. Część pierwsza obejmowała zagadnienia z zakresu wiedzy o kompozytorze - życie i jego twórczość oraz epoki , w której tworzył dzieła. W procesie przygotowawczym uczniowie opracowywali pytania, korzystając  z dostępnych pomocy naukowych, tj. podręczniki szkolne, Encyklopedia Muzyczna PWN. W drugim etapie uczniowie sprawdzili umiejętność rozpoznawania wybranych przez komisję  kompozycji. Wychowankowie mieli za zadanie identyfikację wybranych przez przewodniczącego jury dzieł Beethovena. Wszyscy  uczestnicy pomyślnie zaliczyli dwa etapy konkursu i staneli na podium. Miejsce trzecie zdobył Michał Rabiasz z klasy VIIIB, miejsce drugie uzyskała Marta Adamska z klasy VIIA, zaś zwycięscą została uczennica klasy VIA - Zuzanna Borucka.

      Jurorami konkursu byli Jakub Hejnicki - przewodniczący i  Milena Rumińska.

       Nagrody i upominki sfinansował  Pan Sławomir Rumiński.

     • Dla Rodziców

     • Komunikat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla rodziców.
      W związku z trwającym nadal w kraju stanem epidemii, w trosce o zdrowie
      i bezpieczeństwo dzieci, rodziców  informujemy, iż nasi specjaliści służą
      Państwu wsparciem w formie porad i konsultacji telefonicznych,
      poradnictwa internetowego również w czasie ferii zimowych.
      Specjaliści dostępni są pod podanymi poniżej adresami e-mailowymi:
      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży : 56/ 675-67-27
      sekretariat@poradnia-chelmza.pl
      Dyrektor- dyrektor@poradnia-chelmza.pl
      Filia w Dobrzejewicach : 609 – 461-548
      sekretariat.dobrzejewice@poradnia-chelmza.pl
      Wicedyrektor/kierownik filii – kosinska@poradnia-chelmza.pl
      Górska – gorska@poradnia-chelmza.pl
      Ramlau – ramlau@poradnia-chelmza.pl
      Manelska – manelska@poradnia-chelmza.pl
      Jasińska – jasinska@poradnia-chelmza.pl

      Poradnia i Filia funkcjonują w godzinach od 8.00 do 15.00

      Jako chronić dziecko przed lękiem zarażenia się koronawirusem?
      - Chroń dzieci przed informacjami na temat choroby przekazywanymi
      przez środki masowego przekazu.
      - Spokojnie poinformuj dziecko jak możemy się chronić przed
      zakażeniem, ważne żeby rodzice przestrzegali zasad higieny i
      czynności higieniczne wykonywali razem z dzieckiem (np. wspólne
      mycie rąk).

      - Nie panikuj, wszelkie objawy infekcji typu kaszel, gorączka określaj
      wobec dziecka jako zwykłe przeziębienie, a poza jego wiedzą
      skonsultuj z lekarzem i podejmij środki przez niego zalecone.
      - Zorganizuj czas wolny dziecku, by nie czuło panującego dookoła
      napięcia, zobaczyło, że pomimo pandemii życie toczy się dalej i jest w
      nim czas na rozrywki i przyjemności.
      -  Sprawdź co dziecko wie na temat koronawirusa, odsianie informacji
      prawdziwych od nieprawdziwych obniży poziom lęku
      - Spokojnie odpowiadaj na wszystkie pytania zadawane przez dziecko,
      jeśli nie znasz odpowiedzi, mów NIE WIEM – to jest lepsze niż snucie
      fantazji.
      - Bądź dla dziecka przykładem, podkreślaj wagę ograniczenia
      kontaktów społecznych, mów o wadze mycia rąk, pokazuj jak robić to
      poprawnie. W ten sposób pokazujemy dziecku, że w tej trudnej
      sytuacji wiemy co robić i mamy jakiś wpływ.
      - Przygotuj razem z dzieckiem zdrowe posiłki, rozmawiaj o istocie
      zdrowego odżywiania i jego wpływie na zwiększenie odporności.
      Najmniejsze rzeczy robione wspólnie, zmniejszą bezradność naszą i
      dziecka.
       - Ułóż harmonogram dnia z określeniem czasu przeznaczonego na
      zabawę i naukę, każda przewidywalność uspokaja i redukuje lęk.
      - Zadbaj o więź, która daje dziecku największą siłę, ale w trudnych
      chwilach nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów.

      ,,Nie myśl o tym, czego ci brak, lepiej pomyśl o tym,
      co możesz zrobić z tym, co masz”
      Ernest Hemingway

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie