•  

     

    REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ


    Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
    podstawowej na rok szkolny 2021/22 wraz z dokumentami
    potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i
    kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –
    termin : dn.01.03.2021r. - 19.03.2021r.
    termin weryfikacji wniosków: dn.22.03.21r.-26.03.21r.
    podanie listy kandydatów do publicznej wiadomości:
    dn.29.03.21r.

     

    ZMIANA TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ DZIECI
    na rok szkolny 2021/22.

    1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej –
    od dn. 01.03.21r. do dn.31.03.21r.
    2. Weryfikacja wniosków – od dn.01.04.21r. do dn.08.04.21r.
    3. Podanie do publicznej wiadomości informacji
    o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    – dn.09.04.21r.
    4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
    kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
    oświadczenia – od dn. 12.04.21r. do dn.15.04.21r.
    5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
    przyjętych i nieprzyjętych – dn.16.04.21r.

    Dokumenty:

    1. Regulamin postępowania rekrutacyjnego 2021.pdf
    2. Wniosek/zgłoszenie o zapisanie dziecka do szkoły - załącznik nr 2.pdf
    3. Wniosek/zgłoszenie o zapisanie dziecka do szkoły - załącznik nr 2.docx

     

     

    REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA:

    wszelkie informacje i dokumenty umieszczone są w zakładce


    ,,PRZEDSZKOLE” --> REKRUTACJA

     

     

    INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

    na rok szk. 2021/22.

     

    Informujemy , że wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły
    Podstawowej w Osieku nad Wisłą r.szk.2021/22 wraz z dokumentami
    potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod
    uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zostały rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęły 63
    wnioski , podział dzieci do poszczególnych oddziałów będzie dokonany i podany do 
    publicznej wiadomości w czerwcu.
     

     

    INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH

    PIERWSZOKLASISTÓW

    Bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę, aby Wasze dziecko
    (zakwalifikowane) uczęszczało w r.szk. 2021/22 do klasy pierwszej SP w Osieku nad
    Wisłą. W związku ze zmianami funkcjonowania szkół  sekretariat działa zdalnie.
    Oświadczenie takie proszę złożyć drogą mailową (adres szkoły:
    sekretariat@zsosieknadwisla.pl) wypełniając druk oświadczenia - w załączniku.
    Takie oświadczenie prosimy złożyć w terminie od 12 do 15 kwietnia br.

    W temacie maila prosimy wpisać :REKRUTACJA 2021.

     

    potwierdzenie woli- załącznik 

     

    LISTY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

     

    Przedstawiamy listę dzieci w  poszczególnych klasach pierwszych

    - patrz: załączniki 

    Wychowawczynie klas zostaną przydzielone na pierwszej radzie pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny , czyli po 25 sierpnia 2021r.

    Listy będą wywieszone na drzwiach wejściowych szkoły do dn.25.VI.br.

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie